Czym jest adaptacja projektu?

Drukuj

Adaptacja polega na dostosowaniu projektu do istniejących na danym terenie warunków zabudowy, aktualnych przepisów i norm oraz wymagań inwestora. Jest niezbędnym krokiem, który należy wykonać przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Aby uzyskać pozwolenie na budowę, należy złożyć we właściwym dla lokalizacji działki starostwie powiatowym następujące dokumenty:

1. Projekt budowlany zgodny z:

 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2. Projekt architektoniczno-budowlany, wielobranżowy, a w przypadku projektu typowego – adaptację wykonaną przez uprawnionego projektanta.

3. Projekt zagospodarowania działki lub terenu (część opisowa i część rysunkowa) z naniesieniem projektowanego budynku i przyłączy instalacyjnych od istniejących sieci do projektowanego budynku, wraz z bilansem terenu wykonanym przez uprawnionego projektanta na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 przeznaczonej do celów projektowych.

4. Decyzję o warunkach zabudowy w przypadku gdy nie ma uchwalonego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danej miejscowości.

5. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Wydział Architektury Urzędu Miasta, Gminy lub Dzielnicy).

6. Stanowisko GINB w sprawie zasad wykorzystywania projektów architektoniczno-budowlanych przeznaczonych do wielokrotnego zastosowania tzw. projektów gotowych.

Pozostałe niezbędne dokumenty to:

1. warunki techniczne dostawy mediów

 • gazu (Zakład Gazowniczy – miejski, okręgowy, dzielnicowy)
 • energii elektrycznej (Zakład Energetyczny – miejski, okręgowy, dzielnicowy)
 • wody i odbioru ścieków (Zakład Wodociągów i Kanalizacji – miejski, okręgowy)

2. uzgodnienia projektu

 • projektu zagospodarowania terenu: ZUDP (Zakład Uzgadniania Dokumentacji Projektowej)
 • projektu gazowego (Zakład Gazowniczy - miejski, okręgowy, dzielnicowy)
 • projektu przyłącza energii elektrycznej (Zakład Energetyczny: miejski, okręgowy, dzielnicowy)
 • projektu przyłącza wody i kanalizacji (Zakład Wodociągów i Kanalizacji: miejski, okręgowy)

3. wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów (zazwyczaj jest to mapa w skali 1:1000 wydana przez Urząd Miasta, Dzielnicy lub Gminy – Wydział Geodezji i Ewidencji Gruntów)

4. decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (konieczna tylko wówczas, gdy grunt posiada klasę od I do III)

5. oświadczenie projektanta o geotechnicznych warunkach posadowienia

6. ksero z nadania uprawnień projektowych, aktualny wpis do izby architektów projektantów wykonujących opracowanie.

Droga, jaką trzeba pokonać, aby zacząć budowę wymarzonego domu

 • Uzyskanie informacji – wypisu z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dotyczącej możliwości zabudowy na danej działce
 • Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy działki w Wydziale Architektury Urzędu Miasta, Gminy lub Dzielnicy – tylko w przypadku gdy nie istnieje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • Wykonanie przez uprawnionego geodetę aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 przeznaczonej do celów projektowych
 • Uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów: gazu (Zakład Gazowniczy – miejski, okręgowy, dzielnicowy), energii elektrycznej (Zakład Energetyczny – miejski, okręgowy, dzielnicowy), wody i odbioru ścieków (Zakład Wodociągów i Kanalizacji – miejski, okręgowy)
 • Wykonanie opinii geologicznej lub uzyskanie od projektanta oświadczenia o geotechnicznych warunkach posadowienia
 • Zakup projektu typowego lub zlecenie wykonania projektu indywidualnego. W wypadku zlecenia na projekt indywidualny najczęściej projektant przejmuje dalszą część uzgodnień i uzyskiwania koniecznych dokumentów i ekspertyz.

W wypadku zakupu projektu typowego należy zlecić wykonanie adaptacji projektu typowego i projektu zagospodarowania działki uprawnionemu projektantowi.

Adaptacja polega na dostosowaniu projektu do istniejących na danym terenie warunków zabudowy (Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), aktualnych przepisów i norm oraz wymagań inwestora.

Zmiany w projekcie, które można wykonać bez zgody autorów projektu:

 • zmiana materiałów i rodzajów elementów konstrukcyjnych przy zachowaniu nie gorszych walorów technicznych,
 • drobne zmiany elementów niekonstrukcyjnych układu wewnętrznego (np. drzwi, okien, ścianek działowych),
 • rodzaje pokryć dachowych z uwzględnieniem zaprojektowanych spadków i ciężaru pokrycia.

Uwaga! Pozostałe zmiany w projekcie mogą być dokonane za pisemną zgodą autora projektu.