Gdzie postawić garaż?

Drukuj

Garaż można zbudować od razu, wraz z domem, albo poczekać na bardziej sprzyjające okoliczności. Warto jednak z góry zarezerwować odpowiednie miejsce na działce, bo później może z tym być problem. Sposób usytuowania budynków gospodarczych jest regulowany przez prawo w podobny sposób, co domów mieszkalnych.

Nieduży (do 35 m² powierzchni zabudowy) parterowy wolno stojący budynek gospodarczy można zbudować na podstawie zgłoszenia (bez projektu). W ten sposób uzupełnimy zabudowę naszej nieruchomości o garaż, altanę, przydomowy ganek czy oranżerię. Z uproszczonej procedury można skorzystać pod warunkiem, że liczba podobnych obiektów nie przekroczy dwóch na każde 500 m² działki. Szczególne ograniczenia wymuszające konieczność uzyskania pozwolenia na budowę mogą ponadto wynikać z zapisów zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Aby postawić nieduży garaż, nie trzeba ubiegać się o pozwolenie na budowę. Wystarczy zgłoszenie. 

Miejsce na garaż

Trudności mogą pojawić się w związku z usytuowaniem garażu. Jeśli działka jest już w pełni zagospodarowana, a wcześniej nie zarezerwowano na niej miejsca na garaż, problemem może okazać się znalezienie odpowiedniej – zgodnej z przepisami – lokalizacji. Przepisy nie stawiają wymagań odnośnie odległości garażu od budynku mieszkalnego znajdującego się na tej samej działce, może on więc stanąć w dowolnej odległości od domu. Trzeba przy tym jedynie zwrócić uwagę na to, aby nowy budynek nie zacienił i nie ograniczył dostępu światła do pomieszczeń mieszkalnych w domu. Szczegółowe uregulowania na temat jego lokalizacji mogą też znaleźć się w planie miejscowym.

Na bardzo wąskiej działce (do 16 m) dopuszcza się sytuowanie budynków ścianą bez drzwi i okien bezpośrednio przy granicy

Odpowiednie odległości

Planując budowę garażu, trzeba zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich odległości od granicy działki i zabudowań sąsiadów. Obiekty gospodarcze ścianą z oknami lub drzwiami mogą znaleźć się nie bliżej niż 8 m od ściany istniejącego na sąsiedniej działce budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej (dotyczy to także budynków, które jeszcze nie powstały, ale dla których wydano już decyzję administracyjną). Podobnie jak w przypadków budynków mieszkalnych, ściana obiektu gospodarczego z oknami lub drzwiami może znaleźć się w odległości 4 m od granicy działki, a ściana bez okien i drzwi – 3 m od granicy.

Garażu nie można zbudować w dowolnym miejscu. Sposób sytuowania tego rodzaju budynków jest regulowany w podobny sposób, co domów mieszkalnych.

Wyjątki od reguły

W kilku określonych sytuacjach możliwe jest usytuowanie budynku bliżej sąsiedniej nieruchomości. Ścianę bez okien i drzwi można postawić w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy niej, jeśli wynika to z ustaleń planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy. Nowy budynek można też zbudować bezpośrednio w granicy działki, jeśli na sąsiedniej nieruchomości istnieje już budynek (lub na jego budowę wydano zgodę) usytuowany w ten sposób. W takiej sytuacji ściana nowego obiektu całą powierzchnią powinna przylegać do ściany istniejącego budynku, a jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki powinna mieć długość i wysokość nie większe niż ma budynek na sąsiedniej działce.

Nieduży garaż można zbudować bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką

Szczególne warunki stwarza też nieruchomość o szerokości mniejszej niż 16 m. Na tak wąskiej działce dopuszcza się lokalizację budynku ścianą bez drzwi i okien bezpośrednio przy granicy lub w odległości 1,5 - 3 m od niej. Ponadto nieduży garaż (budynek gospodarczy o długości mniejszej niż 6,5 m i wysokości poniżej 3 m) można usytuować ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną albo w odległości nie mniejszej niż 1,5 m. 

Odstępstwo od przepisów

Jeśli po przeanalizowaniu wszystkich przepisów okaże się, że budowa garażu jednak nie wchodzi w rachubę, można spróbować jeszcze jednego sposobu, czyli wystąpić z wnioskiem o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (więcej na ten temat piszemy tutaj).