Budowa zjazdu na działkę

Zjazd z drogi publicznej na prywatną posesję powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie ma tutaj miejsca na dowolność, zwłaszcza jeśli chodzi o wymiary zjazdu i jego konstrukcję.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Ustawie o drogach publicznych zjazd to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej. W Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, definiując zjazd, dodatkowo podkreślono, że nie stanowi on skrzyżowania.

Zjazd to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej. Zjazd nie stanowi skrzyżowania.

Budowa zjazdu z drogi publicznej leży w gestii właścicieli lub użytkowników posesji. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy droga jest przebudowywana. Wówczas zarządca drogi ma obowiązek dostosować zjazd do nowych warunków.

Zjazd indywidualny na prywatną posesję musi tak być zlokalizowany i skonstruowany, aby zapewniać bezpieczeństwo ruchu na drodze

Zezwolenie na lokalizację zjazdu

Przygotowując się do budowy zjazdu, w pierwszej kolejności trzeba ustalić, jakiej kategorii jest droga, przy której ma on powstać. Następnie do zarządcy tej drogi należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu. W przypadku drogi gminnej – będzie to wójt, burmistrz, prezydent miasta, powiatowej – zarząd powiatu, wojewódzkiej – zarząd województwa, a krajowej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (z wyjątkiem dróg publicznych w miastach na prawach powiatu, dla których zarządcą jest prezydent miasta). Do wniosku dołącza się orientacyjną mapę z obszarem objętym inwestycją, szczegółowy plan sytuacyjny, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy oraz kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny nieruchomości. We wniosku należy określić, czy dotyczy on zjazdu indywidualnego, czy też publicznego.

Zjazd indywidualny

Typowy zjazd do posesji prywatnej to zjazd indywidualny. Przede wszystkim musi on spełniać wytyczne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu na drodze, co wiąże się m.in. z jego lokalizacją i zapewnieniem widoczności. Szerokość zjazdu indywidualnego nie powinna być mniejsza niż 3 m, ale jednocześnie nie większa niż szerokość jezdni, z którą zostanie połączony (zarządcy czasem wyrażają zgodę na dokonanie odstępstwa od tej reguły).

Zgłoszenie budowy zjazdu

Po otrzymaniu decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu, inwestor powinien jego projekt, wykonany zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji, przedstawić zarządcy drogi. Dopiero po otrzymaniu zaopiniowanego projektu możliwe jest zgłoszenie jego realizacji (do starosty powiatowego lub - jeśli uprawnienie to zostało przekazane gminie - wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). Budowa zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych obecnie nie wymaga bowiem uzyskania pozwolenia na budowę, wystarczy zgłoszenie.

Komentarze

  • Tomek

    witam, mam problem gdyż rozpoczęto przebudowę drogi i zmieniono zjazd do mojej posesji a dokładniej zabrano część mojej działki i zamiast zatoczki to mam stromy podjazd. Pytanie jaki jest maksymalne nachylenie podjazdu do drogi gminnej z posesji u nie jest około 3 m i wysokość 40 cm