Obowiązek informacyjny

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mikołaj Bykowski i Przemysław Klein, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą HG Media Przemysław Klein Mikołaj Bykowski s.c. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. P.E. Strzeleckiego 6/26, NIP 554-297-40-14.
 2. Można się z nami skontaktować pod podanym powyżej adresem, a także drogą e-mailową na adres: dane.osobowe@tooba.pl oraz telefonicznie: 52 384 49 90.
 3. Wyznaczyliśmy osobę ds. ochrony danych osobowych – Mikołaja Bykowskiego, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: m.bykowski@tooba.pl, telefonicznie: +48 603 505 427 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazanej w pkt. 1.
 4. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Panią/Pana z naszych usług, portali i serwisów internetowych udostępnianych przez Tooba.pl, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez Tooba.pl.
 5. Dane przetwarzane są po to, aby:
  1. dostarczać coraz lepsze materiały redakcyjne, dopasować ich tematykę do Państwa zainteresowań,
  2. zapewniać większe bezpieczeństwo usług,
  3. udoskonalać nasze usługi i maksymalnie dopasować je do Państwa zainteresowań,
  4. pokazywać reklamy dopasowane do Państwa potrzeb.

  Szczegółowe informacje dotyczące celów przetwarzania Państwa danych znajdują się w Regulaminie oraz Polityce cookies.

 6. W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztową na adres wskazany w pkt. 2.
 7. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych przetwarzanych w celach wskazanych w pkt. 5 przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności np. Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania danych,
  3. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania danych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. przenoszenia danych.
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

  Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć też dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne, podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą infrastrukturę informatyczną, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową itp., podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub/i kurierską, bankom.

 10. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia z nami i realizacji umowy, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa.