Jakich formalności wymaga instalacja pompy ciepła?

Pompy ciepła z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. W ich przypadku źródło energii może stanowić grunt, woda lub powietrze. Jakich formalności wymaga montaż tego rodzaju urządzeń?

Przed instalacją pompy ciepła może być konieczne dopełnienie pewnych formalności. Kwestie te reguluje kilka różnych ustaw: prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze, prawo wodne, prawo ochrony środowiska, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wymagania w tym zakresie mogą też znajdować się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jeśli jest uchwalony. Rodzaj formalności zależy przede wszystkim od rodzaju pompy ciepła.

Plan miejscowy i prawo budowlane

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego. Każda inwestycja budowlana realizowana na danym obszarze, musi być zgodna z wymaganiami planu. Zapisy planu należy sprawdzić niezależnie od wybranego rodzaju pompy ciepła. Jeśli dla danego obszaru plan nie został uchwalony, należy wystąpić o wydanie decyzji na temat warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Przy każdej pompie ciepła trzeba też wziąć pod uwagę zapisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 16 oraz art. 30 tej ustawy montaż pomp ciepła nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Od powyższej reguły jest jednak kilka wyjątków.

Pompy gruntowe pobierają ciepło za pomocą gruntowego wymiennika z kolektorem poziomym lub pionowym
Pompy gruntowe pobierają ciepło za pomocą gruntowego wymiennika z kolektorem poziomym lub pionowym
Jeśli pompa jest instalowana w budynku lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, trzeba uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dodatkowo w przypadku montażu w budynku wpisanym do rejestru zabytków – należy uzyskać pozwolenie na budowę. Jeśli roboty te są wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – trzeba dokonać zgłoszenia. Zgłoszenie to procedura trochę krótsza i łatwiejsza do przeprowadzenia od pozwolenia na budowę.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 Prawa budowlanego uzyskanie pozwolenia na budowę jest konieczne także w przypadku „przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”.

Przed instalacją pompy ciepła może być konieczne dopełnienie pewnych formalności. Kwestie te reguluje kilka różnych ustaw, wymagania na ten temat mogą też znajdować się w planie miejscowym. Rodzaj formalności przede wszystkim zależy od rodzaju pompy ciepła.

Pompy powietrzne

Pompy powietrzne to z formalnego punktu widzenia urządzenia najłatwiejsze do instalacji. Nie wymagają dopełniania żadnych formalności, pod jednym warunkiem – jeśli nie znajdują się w budynkach lub na obszarze będącym pod ochroną konserwatora zabytków lub w obszarze Natura 2000. Więcej informacji na ten temat zamieściliśmy w poprzednim akapicie.

Pompy gruntowe

Pompy gruntowe ciepło pobierają z gruntu za pomocą gruntowego wymiennika ciepła z kolektorem poziomym lub pionowym. Pompy z kolektorem pionowym mogą wymagać dopełnienia pewnych formalności wynikających z wymagań ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Dotyczy to sytuacji, gdy wykonuje się otwory na obszarach górniczych albo poza nimi o głębokości powyżej 30 m w celu wykorzystania ciepła ziemi. Wtedy - zgodnie z wymaganiami ustawy - konieczne jest sporządzenie projektu robót geologicznych, który podlega zgłoszeniu staroście. Jeżeli w terminie 30 dni od zgłoszenia starosta nie wniesie sprzeciwu, można rozpocząć roboty geologiczne.

Pompy powietrzne to z formalnego punktu widzenia urządzenia najłatwiejsze do instalacji
Pompy powietrzne to z formalnego punktu widzenia urządzenia najłatwiejsze do instalacji

Pompy wodne

Wykonując pompy wodne trzeba wziąć pod uwagę przepisy prawa geologicznego i górniczego, o których wspomnieliśmy w poprzednim akapicie przy okazji pomp gruntowych, a także dodatkowo przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. W przypadku tych pomp wykonuje się studnię, czyli – zgodnie z ustawą – obiekt służący do ujmowania wód podziemnych, który jest urządzeniem wodnym. Wykonywanie urządzeń wodnych zazwyczaj wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Nie jest ono potrzebne jedynie w przypadku urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m. Zwykłe korzystanie z wody jest wtedy, gdy zaspokaja się potrzeby własnego gospodarstwa domowego, a pobór wody powierzchniowej lub podziemnej nie przekracza ilości 5 m³ na dobę. Do wniosku o pozwolenie wodnoprawne trzeba dołączyć m.in. operat wodnoprawny. W przypadku pomp ciepła może nim być dokumentacja techniczna urządzenia, jeśli zawiera wszystkie informacje wymagane przez przepisy, tj. art. 132 Ustawy prawo wodne. Pozwolenie wodnoprawne wydaje starosta.

Montaż pompy ciepła wymaga pozwolenia na budowę wówczas, gdy roboty są wykonywane w budynku wpisanym do rejestru zabytków. Jeśli to nie budynek, a obszar jest wpisany do rejestru, trzeba dokonać zgłoszenia. Pozwolenia na budowę może także wymagać wykonywanie urządzenia na obszarze Natura 2000.

Podsumowanie

Do montażu pompy ciepła jest potrzebne pozwolenie na budowę, jeśli roboty są wykonywane w budynku wpisanym do rejestru zabytków. Jeśli to nie budynek, a obszar jest wpisany do rejestru zabytków, trzeba dokonać zgłoszenia. Do obu ww. wniosków dołącza się zgodę konserwatora zabytków. Pozwolenia na budowę może także wymagać wykonywanie urządzenia na obszarze Natura 2000. Pompy gruntowe i wodne wymagają dodatkowo przeprowadzenia robót geologicznych. W tym celu wykonuje się projekt robót geologicznych, który podlega zgłoszeniu staroście. Wodne pompy ciepła będą także wymagać pozwolenia wodnoprawnego, jeśli nastąpi pobór wód podziemnych w ilości większej niż 5 m³ na dobę albo z ujęcia o głębokości większej niż 30 m. Wszystkie ww. pozwolenia wydaje starosta, podobnie zgłoszenia – też należy złożyć do starosty. Jednak za każdym razem jest to inna jednostka w starostwie. Oprócz powyższych formalności warto zadbać o to, by firma montująca pompę wykonała odwiert próbny w gruncie i wyliczyła, jakie jest zapotrzebowanie budynku na ciepło, a następnie na podstawie uzyskanych informacji dobrała odpowiedni rodzaj urządzenia.

Komentarze

 • BASIA... 2019-05-11T19:38:36Z

  Czy macie blisko sasiadow i czy nie przrszkadza im hałas , czy musi byc jakos wygluszone . Gdzie mozna sie tego dowiedziec

  • Gość 2019-01-08T14:49:35Z

   ja też mam pompę. za 2 domy w okresie grzewczym za prąd płacimy 500-600 zł ( w domu wszystko jest na prąd, nie ma gazu ani innych atrakcji, kuchenka, światło, 2 komputery stacjonarne sprzety domowe itd

   • Kobrrrra 2017-07-20T20:45:40Z

    Pompy ciepła, to obecnie najlepsze rozwiązania z dziedzinie ogrzewnictwa. Żaden bowiem inny sposób ogrzewania nie przyniesie tak niskich rachunków w sezonie grzewczym jak pompa ciepła (niekoniecznie gruntowa). Od trzech lat ogrzewam dom powietrzną pompą ciepła (PW) A-Pic i moje rachunki w najzimniejszych miesiącach nie przekraczają 250zł za miesiąc.

    • Gość 2022-01-30T11:39:01.284Z

     nieprawda,

     • fredi 2018-02-07T16:14:44Z

      Ogrzewanie gazowe 190-220 zł dla domu 122m2. Kocioł jednofunkcyjny z zamkniętą komora spalania...

      • kruger 2018-03-14T08:55:00Z

       bzdura po 1000kroć chciałbym zobaczyć te twoje rachunki przy -15 st mrozie :)

       • kruger 2018-03-14T08:55:51Z

        moja odpowiedz dotyczyla oczywiscie mądrali frediego i jego hiperkotła na gaz :)