Jak ubezpieczyć budowę domu?

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich zdarzeń losowych występujących podczas realizacji domu. Ponieważ budowa domu to znaczny wydatek, warto pomyśleć o ubezpieczeniu jej od niespodziewanych wypadków. Analizując oferty poszczególnych ubezpieczycieli, należy wziąć pod uwagę zakres ochrony, limity oraz wyłączenia odpowiedzialności.

Inwestorzy przeważnie nie ubezpieczają swoich domów z dwóch powodów. Albo ze względu na przeświadczenie, że ich dom ominą wszelkie nieszczęśliwe przypadki losowe, albo z powodu przekonania, że ubezpieczenie jest sporym kosztem. Prawdą jest, że ubezpieczenie domu wynosi około promila jego wartości. Może zatem warto ubezpieczyć dom i nie ryzykować utratą dorobku swojego życia?

Co może być przedmiotem ubezpieczenia?

Istnieje możliwość ubezpieczenia budowanego domu mieszkalnego wraz z zainstalowanymi na stałe elementami wyposażenia oraz znajdujących się na tej posesji budynków gospodarczych i budowli, na przykład elementów małej architektury. Należy pamiętać, że sam grunt nie podlega ochronie ubezpieczeniowej.

Oferty poszczególnych ubezpieczycieli różnią się pod względem warunków. Ubezpieczenie z najniższą składką niekoniecznie musi być najlepsze. Może się okazać, że budynek będzie ubezpieczony w wartości rzeczywistej, a nie wartości odtworzeniowej. Znaczy to tyle, że ubezpieczenie obejmuje wartość budynku w stanie obecnym po wielu latach użytkowania, a nie jego pierwotną wartość. W takim wypadku zostanie nam wypłacone odszkodowanie, które nie pokryje zakupu nowych elementów domu. Jak widać, nie warto zatem także zaniżać wartości domu. Mimo że zaoszczędzimy na składkach, znacznie obniży się odszkodowanie, jakie zostanie wypłacone w razie powstania szkody.

Przed czym chroni ubezpieczenie?

Większość ofert ubezpieczenia dla placu budowy obejmuje ochroną szkody powstałe w wyniku pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu czy upadku statku powietrznego. Jest to podstawowy zakres ubezpieczenia, który może zostać rozszerzony o dodatkowe zagrożenia takie jak powódź, huragan, osuwiska ziemne, uderzenie pojazdu mechanicznego, katastrofę budowlaną. Tylko niektóre zakłady ubezpieczeniowe oferują także ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem oraz dewastacji. Należy jednak podkreślić, że w takim przypadku będzie wymagane odpowiednie zabezpieczenie mienia. Warto wiedzieć, że ochroną na wypadek kradzieży są objęte na ogół wyłącznie elementy wbudowane na stałe. Jednak i w takim przypadku ubezpieczenie jest możliwe dopiero po osiągnięciu stanu surowego zamkniętego i zainstalowaniu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

Niestety ubezpieczenie domów w trakcie budowy ma przeważnie mniejszy zakres ochrony niż ubezpieczenie budynków będących w użytkowaniu. Powodem jest fakt, że dom będący w budowie jest słabiej dozorowany, zaś znajdujące się w nim instalacje techniczne są w trakcie wykonywania i ich uruchomienie jest związane z większym ryzykiem zniszczeń. Poza tym w domu w stanie surowym otwartym łatwiej mogą powstać szkody, m.in. na skutek zalania.

Za co nie uzyskamy odszkodowania?

Przy zawieraniu umowy z ubezpieczycielem powinniśmy zwrócić także uwagę na wyłączenia odpowiedzialności, a więc zdarzenia i szkody, na skutek których nie otrzymamy odszkodowania. Mogą to być na przykład szkody spowodowane umyślnie przez ubezpieczającego, powstałe na skutek rażącego niedbalstwa, wynikłe na skutek błędów projektowych lub w sztuce budowlanej itp. Należy wziąć także pod uwagę, że niektóre firmy ubezpieczeniowe wprowadzają franszyzę, a więc kwotę, do której ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody. Jest to wprowadzane w celu pozbycia się czasochłonnego postępowania przy szkodach o małej wartości. Czasem podawana jest konkretna kwota, czasem jest określana jako pewien procent sumy ubezpieczenia. Jeśli zatem zależy nam na odszkodowaniu nawet za drobne szkody, warto poszukać oferty z niską franszyzą lub bez niej.

Inne formy ubezpieczenia

Popularną za granicą ochroną jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Taka forma ubezpieczenia sprawia, że ubezpieczyciel przejmuje na siebie ekonomiczne skutki szkód wyrządzonych osobom trzecim, w tym szkód wyrządzonych przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność. W przypadku budowy domu takie ubezpieczenie będzie obejmować szkody wyrządzone na placu budowy osobom trzecim, które wystąpią z roszczeniem odszkodowawczym.

Innym rodzajem zabezpieczenia jest ochrona prawna, która pozwala ograniczyć lub wykluczyć koszty związane z dochodzeniem lub obroną swoich praw przed sądem. Takie ubezpieczenie może gwarantować m.in. zapłatę honorarium prawnika, pokrycie kosztów egzekucji komorniczej orzeczenia sądu czy też zapłatę kosztów zasądzonych na rzecz strony przeciwnej.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.