Nowe zasady wywozu śmieci

Od lipca 2013 roku obowiązuje nowy system odbioru odpadów komunalnych. Od tej pory obowiązek podpisania umowy z firmą wywożącą śmieci przejęła gmina, a właściciele domów na jej rzecz uiszczają tzw. podatek śmieciowy.

Celem wprowadzonych zmian jest przede wszystkim troska o środowisko naturalne. Powszechny obowiązek opłacenia podatku śmieciowego ma bowiem sprawić między innymi, że zaniknie zjawisko porzucania śmieci w lesie czy palenia nimi w piecach, a dzięki segregacji zwiększy się ilość surowców odzyskiwanych i tym samym zmniejszy się ilość odpadów deponowanych. Zgodnie z nowymi zasadami to gmina stała się odpowiedzialna za powstałe na jej terenie odpady i to właśnie ona podpisuje umowę z firmą wywożącą śmieci.


Od 1 lipca 2013 roku właściciele nieruchomości nie mogą już samodzielnie wybrać odbiorcy swoich śmieci. Muszą zdać się na odgórne rozwiązania. Gmina narzuca im nie tylko wysokość opłat, ale również wielkość pojemników oraz częstotliwość wywożenia odpadów. Obowiązek uiszczania podatku śmieciowego obowiązuje wszystkich właścicieli nieruchomości, co ma mieć zasadniczy wpływ na likwidację problemu dzikich wysypisk.

Segregowanie jest tańsze

Wysokość podatku śmieciowego zależy od tego, czy właściciel nieruchomości zdecyduje się na segregowanie śmieci. Opłata za odbiór posegregowanych śmieci jest niższa. Ten zabieg ma w efekcie przyczynić się do zwiększenia popularności segregowania śmieci i zwiększenia materiału uzyskiwanego z recyklingu. Aby dopełnić wymaganych formalności, właściciel domu powinien złożyć w urzędzie gminy deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w której określi, czy będzie segregował śmieci). W przypadku nowo powstałych budynków, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od momentu zamieszkania na jego terenie pierwszego lokatora lub 14 dni od powstania odpadów komunalnych. Jeśli zmienią się dane wymienione w pierwszej deklaracji, takie jak liczba mieszkańców czy powierzchnia domu, to w ciągu 14 dni należy złożyć nową deklarację. Natomiast, jeśli ktoś nie złoży deklaracji, to gmina we własnym zakresie określi koszty wywozu śmieci dla danej nieruchomości, uwzględniając dane z podobnych posiadłości.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom powinien zniknąć problem starych telewizorów, pralek i tym podobnych sprzętów, zalegających na poboczach dróg, w lasach i i innych odludnych miejscach. Od tej pory bowiem odpady, które nie nadają się do wyrzucenia do pojemników, można zawieźć do zorganizowanego przez gminę punktu. Wszystkie przedmioty – począwszy od baterii i świetlówek, a na gruzie z remontu kończąc – zostaną odebrane bezpłatnie; tzn. w ramach pobranego prze gminę podatku śmieciowego.

Wywóz nieczystości

Rada gminy może dodatkowo podjąć uchwałę o przejęciu dotychczasowych obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbioru szamba i ustaleniu zryczałtowanej opłaty za pozbywanie się określonej ilości tych ścieków. Jeżeli gmina nie podejmie stosownej uchwały, to właściciele nadal będą podpisywać umowy na wywóz nieczystości we własnym zakresie, zostaną jednak zobowiązani do udokumentowania korzystania z usług firmy posiadającej odpowiednie zezwolenia. Jeśli właściciel nie zawrze takiej umowy, to obowiązek wywozu szamba spadnie na gminę, która obarczy właściciela kosztami usługi. Gminy są przy tym zobowiązane do uchwalenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości ciekłych. Przedsiębiorcy nie moga żądać kwot wyższych, niż określone przez gminę.

Komentarze

  • Gość 2019-07-28T11:38:07Z

    ja ma 6 osobą rodzine przed podwyżkami 168 po podwyżkach 300 miesięcznie

    • Kazimierz J. 2013-05-11T15:37:51Z

      Mieszkam z żoną w Warszawie w w 42m.domku przedwojennym oboje mamy rentę - emerytura .Jak ma nam wystarczyć na śmiecie prawie 90zł, do tej pory płacimy 38zł.,życzę radnym wysokich nagród za gnębienie starszych schorowanych ludzi.