Jak obliczyć podatek od nieruchomości?

Podatkiem od nieruchomości są obciążone grunty, budynki lub ich części, a także budowle lub ich części związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Płacą go właściciele, użytkownicy wieczyści, samoistni posiadacze, a czasem też posiadacze zależni ww. nieruchomości. Co jeszcze warto wiedzieć o tym podatku?

Organem podatkowym w sprawach podatku od nieruchomości jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na położenie działki, budynku lub budowli. W urzędzie gminy lub miasta dopełnimy wszelkich formalności związanych z zapłatą tego podatku. To ten organ musimy informować o zmianach mających wpływ na wysokość podatku. Kiedy i w jaki sposób to uczynić?

Powierzchnia użytkowa budynków. od której płaci się podatek, jest mierzona po wewnętrznej długości ścian
Powierzchnia użytkowa budynków. od której płaci się podatek, jest mierzona po wewnętrznej długości ścian

Kto i kiedy płaci podatek od nieruchomości?

Jeśli wybudowaliśmy dom albo wystąpiła inna okoliczność, która zobowiązuje nas do zapłaty podatku, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Mamy na to jedynie 14 dni. Podobnie jest w przypadku, gdy nastąpiło takie zdarzenie, które powoduje, że przestajemy być zobowiązani do zapłaty podatku albo zmienia się jego wysokość (np. rozbudowaliśmy dom albo jego część przeznaczamy na prowadzenie działalności gospodarczej). Informację składamy również wtedy, gdy jesteśmy zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku.

Podatek od nieruchomości płacimy za pełne miesiące. Jest on naliczany od początku miesiąca następującego po tym, w którym nabyliśmy nieruchomość. W przypadku nowo wybudowanych budynków podatek płacimy od początku roku następującego po tym, w którym zakończyliśmy budowę albo rozpoczęliśmy użytkowanie budynku przed jego wykończeniem. Oznacza to, że jeżeli budynek oddaliśmy do użytkowania w bieżącym roku, podatek od nieruchomości zapłacimy dopiero od 1 stycznia roku następnego.

Wysokość stawek ustala rada gminy, dlatego są one różne w różnych rejonach kraju. Nie mogą jednak przekroczyć wartości maksymalnych. Dla budynków mieszkalnych jest to 0,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, dla pozostałych – 7,62 zł.

Organ podatkowy na początku każdego roku przesyła informację (w formie decyzji) na temat wysokości należnego do zapłaty podatku wraz z terminami, w których należy opłacić poszczególne części zobowiązania. Osoby fizyczne płacą podatek w czterech ratach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku. Jeśli wysokość podatku nie przekracza kwoty 100 zł, trzeba go zapłacić w całości do 15 marca.

Jak obliczyć wysokość podatku od nieruchomości?

Stawki podatku od nieruchomości są ustalane:

 • dla gruntów – za 1 m² powierzchni,
 • dla budynków – za 1 m² powierzchni użytkowej.

Wysokość stawek ustala rada gminy w drodze uchwały, dlatego są one różne w różnych rejonach kraju. Jednak nie mogą być wyższe niż stawki maksymalne ogłaszane przez Ministra Finansów. Na przykład dla budynków mieszkalnych stawka podatku nie może przekroczyć rocznie 0,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, dla pozostałych budynków w zabudowie jednorodzinnej (np. garaży, budynków gospodarczych) – 7,62 zł. Najniższa ze stawek maksymalnych dla gruntów wynosi 0,47 zł od 1 m² powierzchni. Stawki podatku od gruntów i budynków związanych z działalnością gospodarczą są wyższe. Jeśli część budynku przeznaczona jest na prowadzenie działalności, a część to budynek mieszkalny – dla każdej z tych części stawka podatku jest inna.

Podatku od nieruchomości nie trzeba płacić za użytki rolne i lasy (z wyjątkiem terenów zajętych na działalność gospodarczą)
Podatku od nieruchomości nie trzeba płacić za użytki rolne i lasy (z wyjątkiem terenów zajętych na działalność gospodarczą)
W jaki sposób liczyć powierzchnię użytkową budynków? Stanowi ją powierzchnia wszystkich kondygnacji mierzona po wewnętrznej długości ścian. Nie wliczamy do niej powierzchni klatek schodowych i szybów windowych, natomiast wliczamy piwnice, sutereny, garaże podziemne, poddasza użytkowe. Jeśli kondygnacja posiada tzw. skosy, czyli np. poddasze użytkowe w domu jednorodzinnym, do powierzchni użytkowej wliczamy w 50% tę część pomieszczenia, która ma wysokość w świetle od 1,4 m do 2,2 m. Części pomieszczeń o wysokości poniżej 1,4 m nie zaliczamy do powierzchni użytkowej.

Podatek od nieruchomości jest naliczany od początku miesiąca następującego po tym, w którym nabyliśmy nieruchomość. Oznacza to, że jeżeli budynek oddaliśmy do użytkowania w bieżącym roku, podatek od nieruchomości zapłacimy dopiero od 1 stycznia roku następnego.

Kiedy nie trzeba płacić podatku od nieruchomości?

Niektóre grunty i budynki są zwolnione z podatku od nieruchomości na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Nie trzeba płacić podatku na przykład od:

 • użytków rolnych i lasów – z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą,
 • gruntów, które są nieużytkami, użytkami ekologicznymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych – z wyjątkiem tych, na których jest prowadzona działalność gospodarcza,
 • budynków gospodarczych związanych z działalnością leśną lub rolniczą,
 • budynków gospodarczych, które są związane tylko z działalnością rolniczą i leżą na terenie gospodarstwa rolnego,
 • budynków i gruntów, które wpisano indywidualnie do rejestru zabytków, z wyjątkiem tych części, w których jest prowadzona działalność gospodarcza,
 • gruntów, altan i budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m² znajdujących się na terenie rodzinnych ogrodów działkowych.

Podatku nie płaci się również od tych nieruchomości, które zostały zwolnione z tego obowiązku przez radę gminy.

Komentarze

 • Gość 2020-09-05T11:32:41Z

  2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych - 0,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,31 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7. 2. Przy określaniu wysokości stawek, o których mowa w u

  • Gość 2020-09-05T11:28:20Z

   Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie: 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł od 1 m2 powierzchni, b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni, d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te

   • Gość 2020-05-30T10:13:58Z

    Wielkopolski Wielkopolski

    • Grzegorz 2019-11-26T10:57:39Z

     W 2019 r. maksymalny podatek od nieruchomości z art. 5 ust.1 punkt 2 litera a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r poz. 1170) ma wartość 0,79 złotego. Proszę skierować do gminy wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji za 2014 r. i ponownie wydanie decyzji. Proszę skierować do gminy wniosek o uchylenie prawomocnej decyzji i ponowne przeliczenie podatku. Nie jestem prawnikiem i składam oba wnioski jednocześnie.

     • kasia 2018-06-09T15:35:47Z

      4 minuty temu mam przy domu działkę 340 metrów która była zwolniona z podatku od nieruchomości .co roku gmina wysyła mi podatek gdzie tylko liczy mi za nieruchomosc podatek a działkę na której są drzewa owocowe i krzewy i otoczona jest kilkunastoma ogromnymi sosnami wpisuje koszt 0 zł.tymczasemm w maju dostałam pismo ze moją działkę zaliczają zgodnie z nowymi przepisami jako działkę należącą do nieruchomosci i kazą mi zapłacić od 2015 r czyli za 4 lata ponad 400 zł zaległego podatku.Dlaczego gmina jeśli zamieniła zaocznie decyzję bez oglądania tej działki postanowiła obarczyć mnie teraz zaległymi kosztami ?Przecież mnie nikt wczesniej o tym nie poinformował dlaczego teraz dopiero informuja mnie o zmianie podatku a nie w 2015 r .Byłam w gminie.Nikt nie potrafił mi powiedzieć ani dlaczego ta zmiana ani dlaczego mam placic za 4 lata.wysłano mnie do starostwa. Gdzie złożyłam wniosek o przywrócenie dotychczasowego podziału działek.w odpowiedzi mam czekac na wizję lokalną i tyle.

      • Gość 2018-06-09T15:19:54Z

       mam przy domu działkę 340 metrów która była zwolniona z podatku od nieruchomości . co roku gmina wysyła mi podatek gdzie tylko liczy mi za nieruchomosc podatek a działkę na której są drzewa owocowe i krzewy i otoczona jest kilkunastoma ogromnymi sosami wpisuje koszt 0 zł. tymczasemm w maju dostałam pismo ze moja działkę zaliczają zgodnie z nowymi przepisami jako działkę należąca do nieruchomosci i kaza mi zapłacić od 2015 r czyli ze 4 lata ponad 400 zł zaległego podatku. czy tak Moja oznacza? dlaczego gmina jeśli zamieniła zaocznie decyzję bez oglądania tej działki postanowiła obarczone mnie zaległych kosztaki. ? Przecież mnie nikt wczrsniej o tym nie poinformował dlaczego teraz moja oznajmił acid gminie za 4 lata a także. Byłam w gminie. nikt Moja oznakami nie udzieli odpowiedzi wysłano mojaoznaaminie o starostwa. Gdzie złożyłam wniosek o przywrócenie dotychczasowego podziału działek. w odpowiedzi mam czekac na wizję lokalną i tyle. Jak mojaoznaaminie sie bronić przed opłata za 4

       • monika 2018-03-04T21:43:21Z

        A czy metry pod budynkiem są liczone jako grunty pozostałe? Płace podatek od od nieruchomości a także obliczyli mi dużo podatku za grunty pozostałe. I teraz nie wiem czy teren pod domem jest też liczony do gruntów pozostałych. Prosze o pomoc

        • Aga 2018-04-13T11:40:47Z

         oczywiście, że za grunt pod domem również. Przecież dom nie wisi w powietrzu☺

        • Ivv 2018-02-12T10:21:53Z

         a co jak urząd w którymś roku wprowadzi błędny metraż? :)