Usytuowanie szamba na działce

Szambo, czyli zbiornik na nieczystości ciekłe, można zbudować na działce, która nie ma dostępu do sieci kanalizacyjnej. Podczas wybierania miejsca na szambo nie ma jednak dowolności. Przepisy dokładnie określają, gdzie można umieścić zbiornik.

Bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe można zbudować wyłącznie na działce, do której nie doprowadzono i w najbliższym czasie nie planuje się doprowadzenia sieci kanalizacyjnej. Działka musi się przy tym znajdować na obszarze, który nie podlega szczególnej ochronie środowiskowej oraz nie jest narażony na powodzie i zalewanie wodami opadowymi. W przypadku zbiorników o pojemności do 10 m³ nie jest wymagane pozwolenie na budowę, wystarczy zgłoszenie.

Szambo, czyli zbiornik na nieczystości ciekłe, można zbudować na działce, która nie ma dostępu do sieci kanalizacyjnej i do której w najbliższym czasie nie planuje się doprowadzenia kanalizacji. 

 

Usytuowanie szamba jest regulowane przez rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku
Usytuowanie szamba jest regulowane przez rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku

 

Lokalizacja zgodna z przepisami

Szambo o pojemności do 10 m³ można zbudować w odległości 5 m od okien i drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz 2 m od granicy sąsiedniej posesji, ulicy czy ciągu pieszego. Dopuszczalne są odstępstwa od tych wytycznych dla działek budowlanych położonych przy zabudowanych nieruchomościach, o ile właściwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w porozumieniu z wojewódzkim inspektorem sanitarnym, ustali mniejsze odległości. Odległość szamba od granicy działki może być mniejsza niż 2 m również wówczas, gdy szambo na sąsiedniej działce zostało usytuowane w podobnej odległości. Dopuszcza się także równoczesną budowę dwóch zbiorników przy granicy sąsiadujących ze sobą działek, o ile zostaną zachowane wymagane odległości od okien, drzwi i studni.

Z kolei odległość szamba od studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej ustanowienia strefy ochronnej, licząc od osi studni, wynosi 15 m.

Budowa szamba o pojemności do 10 m³ nie wymaga pozwolenia na budowę, wystarczy zgłoszenie.

Szambo zamiast oczyszczalni

Budowa szamba jest opłacalna zwłaszcza wówczas, gdy działka jest zbyt mała, aby pomieścić oczyszczalnię ścieków lub gdy ścieków jest niewiele i nie opłacała się budowa oczyszczalni. Szambo jest lepszym rozwiązaniem również wtedy, gdy poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki, aby oczyszczone ścieki można było bezpośrednio rozsączać do gruntu, a dodatkowe rozwiązania są zbyt kosztowne. Zbiornik na nieczystości przede wszystkim musi być szczelny. Powinien posiadać dokument potwierdzający jego jakość oraz szczelność. Szambo może być wykonane z betonu, żelbetu, laminatów lub tworzyw sztucznych.

Komentarze

  • dddd 2018-01-01T18:04:28Z

    Polecam