Formalności związane z remontem i przebudową dachu

Remont dachu jest niezbędny, w przypadku gdy jego pokrycie przecieka, więźbę lub sztywne poszycie zaatakował grzyb, konstrukcję zjadają owady lub połać się ugina i pęka konstrukcja dachu. Jakie prace związane z remontem dachu wymagają pozwolenia, a jakie jedynie zgłoszenia?

Wymiana pokrycia dachowego

Wymiana pokrycia dachowego wchodzi w zakres remontu dachu. Zgodnie z prawem remont dachu wymaga zgłoszenia w starostwie. Zanim jednak przystąpimy do prac, warto wezwać rzeczoznawcę, który oceni stan techniczny więźby dachowej, a więc konstrukcji nośnej dachu. Od niego dowiemy się, czy uszkodzony jest jedynie materiał pokryciowy, czy trzeba wymienić pojedyncze elementy dachu lub cały dach. Zamiar wymiany pokrycia dachu powinniśmy zgłosić w starostwie lub w urzędzie na prawach powiatu w wydziale architektoniczno-budowlanym co najmniej 30 dni przed planowanym terminem wykonania robót. W formularzu pobranym z urzędu lub z jego strony internetowej należy określić rodzaj, zakres i sposób przeprowadzania robót, a także termin ich rozpoczęcia. Poza tym wraz ze zgłoszeniem należy złożyć oświadczenie o prawie do

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Prace możemy rozpocząć po upływie 30 dni od dokonania zgłoszenia, jeśli w tym czasie starosta lub prezydent na prawach powiatu nie wniósł sprzeciwu w formie decyzji. Na przeprowadzenie wymiany pokrycia dachowego mamy dwa lata od daty podanej w formularzu zgłoszeniowym jako termin rozpoczęcia prac.

Chcąc wymienić pokrycie dachu na nowe, należy sprawdzić, czy na terenie, na którym znajduje się nasza działka, nie został uchwalony Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli taki istnieje, może określać dopuszczalną kolorystykę pokrycia dachowego i musimy się do tych wytycznych dostosować. W przypadku gdy plan nie został uchwalony, a wytyczne zawarte w warunkach zabudowy nie zakazywały stosowania pewnych kolorów dachu, mamy w tym zakresie pełną dowolność.

Zgłoszenie wystarczy także w przypadku docieplania dachu, wymiany rynien i naprawy więźby dachowej.

Kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę jest bezwzględnie wymagane przy przebudowie dachu. A zatem jeśli wykonujemy poważniejsze prace wykraczające poza zakres remontu domu obejmujące zmianę konstrukcji dachu, podwyższenie budynku, zaadaptowanie nieużytkowego poddasza na cele mieszkalne, dobudowę dodatkowego pomieszczenia albo wstawienie okna połaciowego, a zgłosimy jedynie rozpoczęcie prac, urząd wyśle swój sprzeciw do zgłoszenia. Taka sytuacja może nas też spotkać w sytuacji, gdy prace budowlane ujęte w zgłoszeniu naruszają Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy.

Podsumowując, pozwolenie na budowę będzie niezbędne przy pracach związanych z przebudową dachu. Do wniosku o pozwolenie należy dołączyć oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, cztery egzemplarze projektu budowlanego oraz decyzję o warunkach zabudowy, gdy nie ma planu miejscowego.

Decyzja o pozwoleniu na budowę jest konieczna w przypadku wykonywania remontu w budynku wpisanym do rejestru zabytków. W tym przypadku należy także wszelkie działania prowadzić w porozumieniu i za zezwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wszelkie prace mogą być wykonywane jedynie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i z praktyką w konserwacji zabytków. Minimum dwuletnia praktyka przy pracy w tego typu obiektach będzie także wymagana od kierownika budowy.

Komentarze