Ogrzewanie pod kontrolą

Właściciele domów jednorodzinnych są zobowiązani do dokonywania szeregu kontroli. Jedna z nich dotyczy sprawności instalacji grzewczej. W jej trakcie jest oceniany stan techniczny kotła oraz są wskazywane potencjalne możliwości obniżenia kosztów jego pracy.

Sprawdzenie stanu technicznego systemu ogrzewania, wraz z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotła oraz dostosowania jego mocy do potrzeb użytkowych, powinno zostać dokonane w drugim, czwartym lub piątym roku eksploatacji urządzenia. Inspekcja ma na celu stwierdzenie, czy system ogrzewania jest użytkowany i konserwowany w sposób, który zapewnia optymalną sprawność energetyczną. W jej trakcie jest oceniany stan techniczny kotła, efektywność spalania oraz jego wielkość w stosunku do rzeczywistych potrzeb. W wyniku kontroli jest określana rzeczywista sezonowa sprawność energetyczna kotła oraz są typowane możliwe do zastosowania usprawnienia, które mogłyby przyczynić się do obniżenia kosztów zużycia energii.

Termin kontroli jest uzależniony od mocy kotła oraz rodzaju spalanego w nim paliwa
Termin kontroli jest uzależniony od mocy kotła oraz rodzaju spalanego w nim paliwa

Zawartość tlenu i temperatura

Kontrola systemu ogrzewania polega na zmierzeniu zawartości tlenu w spalinach, temperatury produktów spalania wydostających się przez komin oraz temperatury otoczenia. W kotłach kondensacyjnych dodatkowo mierzy się ilość skroplin lub wilgotności powietrza w otoczeniu kotła. Wykonanie tych kilku pomiarów pozwala oszacować sprawność chwilową urządzenia.

W trakcie kontroli jest oceniany stan techniczny kotła oraz są wskazywane możliwości obniżenia kosztów jego pracy.

Do dokonywania inspekcji stanu systemu ogrzewania są upoważnione osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku instalacji gazowych – osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych.

Dwa, cztery lub pięć lat

To, w którym roku kontrola powinna się odbyć, jest uzależnione od mocy kotła oraz rodzaju spalanego w nim paliwa. Po dwóch latach są sprawdzane kotły opalane paliwem ciekłym i stałym o nominalnej wydajności powyżej 100 kW, cztery lata obowiązują w przypadku kotłów gazowych o nominalnej wydajności powyżej 100 kW, a pięć lat – kotłów opalanych paliwem ciekłym, stałym lub gazowym (o nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW). Kolejne kontrole są uzależnione od wprowadzanych zmian w systemie ogrzewania. Jeśli żadne zmiany nie zostaną zastosowane, nie wymaga się ponownego sprawdzania.

Jednorazowej kontroli powinny być także poddane kotły, które funkcjonują ponad 15 lat. W wyniku takiej inspekcji właściciel uzyskuje aprobatę stanu istniejącego, zalecenie wymiany kotła bądź jego modernizacji.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.