Dokumentacja geotechniczna

Przed budową domu należy przeprowadzić badania gruntu i opracować niezbędną dokumentację warunków geotechnicznych. Jej zakres zależy od kategorii obiektu. W przypadku większości domów jednorodzinnych wystarczy sporządzenie opinii geotechnicznej.

Geotechniczne warunki posadowienia budynku stanowią część projektu budowlanego. Aby je uzyskać, trzeba zlecić badania. Ich zakres zależy od kategorii, do której zostanie przypisany planowany budynek oraz od warunków gruntowych. Kategorię tę wyznacza architekt, a inwestor następnie zleca badania. Może zdarzyć się tak, że po wykonaniu wstępnych badań projektant zmieni kategorię budynku na wyższą i zaleci przeprowadzenie dodatkowych ekspertyz.

Przed budową domu należy przeprowadzić badania geotechniczne gruntu
www.geotest.pl
Przed budową domu należy przeprowadzić badania geotechniczne gruntu

Opinia geotechniczna 

Do pierwszej kategorii zalicza się niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których jest możliwe zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych. Do tej grupy należą jedno- i dwukondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze, czyli większość domów jednorodzinnych (poza obiektami położonymi przy i na skarpie, dla których podstawowe badania trzeba uzupełnić o analizę stateczności skarpy). Dla obiektów z pierwszej kategorii wystarczy sporządzić opinię geotechniczną. Jednak jeśli warunki gruntowe w niej opisane okażą się skomplikowane, architekt może zlecić wykonanie dodatkowej dokumentacji w postaci badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego.

Przed budową domu należy przeprowadzić badania gruntu. Ich zakres zależy od kategorii obiektu. W przypadku domów jednorodzinnych z reguły wystarcza sporządzenie opinii geotechnicznej. 

Opinia geotechniczna składa się z części opisowej i graficznej. Ta pierwsza zawiera informację o poziomie wód gruntowych, opis poszczególnych warstw gruntów z podaną głębokością ich zalegania, miąższością, zagęszczeniem, wilgotnością czy spójnością. Powinny w niej znaleźć się również orientacyjne obliczenia nośności gruntu oraz ogólne zalecenia wynikające z badań oraz interpretacji geologa – np. dotyczące poziomu posadowienia dna fundamentów. W części graficznej natomiast na planie sytuacyjnym zostają zaznaczone punkty wierceń i linie przekrojów geotechnicznych. W przekrojach otworów przedstawia się warstwy gruntu.

Dokumentacja i projekt geotechniczny

Dokumentacja badania podłoża gruntowego zawiera to samo, co opinia geotechniczna oraz wyniki badań sondą dynamiczną, geofizycznych, a także wyniki laboratoryjnej analizy próbek gruntu.

W projekcie geotechnicznym z kolei znajdziemy m.in. obliczeniowy model podłoża gruntowego, obliczenia nośności i osiadań oraz ogólnej stateczności podłoża gruntowego, określenie oddziaływań od gruntu i wody gruntowej, prognozę zmian właściwości gruntu, nośności i osiadania podłoża, dane niezbędne do zaprojektowania fundamentów, określenie ewentualnej konieczności i zakresu monitoringu obiektu budowlanego. W tej części można również znaleźć zalecenia dotyczące sposobu wykonywania trudniejszych prac ziemnych.

Komentarze

  • andres78 2016-06-14T11:20:51Z

    Dzisiaj wszyscy olewają rzetelne badania geotechniczne, głównie ze względów finansowych. A szkoda. Dużo kasy ale też przede wszystkim problemów można zaoszczędzić na późniejszym etapie. Najlepsi są ci co budują piwnicę, nie znając podłoża. A potem żal i lament, że woda w piwnicy stoi:)