Odwołanie od decyzji administracyjnej – co trzeba wiedzieć?

Rozstrzygająca decyzja administracyjna to nie wyrok. Bez względu czy dotyczy sprawy prywatnej czy związanej z działalnością gospodarczą, przysługuje nam możliwość odwołania. Odwołanie to skuteczny i w gruncie rzeczy prosty sposób na walkę z niekorzystnymi dla nas decyzjami. Jak się odwołać od decyzji administracyjnej?

Kto może odwołać się od decyzji administracyjnej?

Aby móc odwołać się od decyzji administracyjnej, trzeba być stroną postępowania. Stronami postępowania są osoby ustalone w drodze postępowania. Mogą być ustalone na podstawie obszaru oddziaływania obiektu (właściciele, użytkownicy wieczyści, zarządcy) lub na podstawie przepisów prawa budowlanego (w przypadku pozwolenia na budowę). Strony postępowania mają wgląd w dokumenty sprawy, mogą sporządzać odpisy i notatki, wnosić zażalenia oraz odwołania, a także składać uwagi. Biorą udział w każdym etapie postępowania.

Istotnym jest to, że odwołanie nie musi zawierać żadnego uzasadnienia. Już sam fakt złożenia odwołania od konkretnej decyzji sprawia, że musi ona zostać ponownie rozpatrzona.

Treść odwołania od decyzji administracyjnej

W treści odwołania powinno znaleźć się imię oraz nazwisko, adres oraz żądanie strony postępowania wnoszącej odwołanie. Należy także wskazać decyzję, do której się odwołujemy. Dla ułatwienia przebiegu, warto wpisać numer sprawy lub numer decyzji. Istotnym jest to, że odwołanie nie musi zawierać żadnego uzasadnienia. Już sam fakt złożenia odwołania od konkretnej decyzji sprawia, że musi ona zostać ponownie rozpatrzona. Ważne, by wskazać dokładnie o jaką decyzję nam chodzi i wyrazić to tak, by było jasne, że jesteśmy z niej niezadowoleni. Choć uzasadnienie nie jest konieczne, praktyka pokazuje jednak, że warto je zamieścić. Podchodząc do sprawy w sposób prosty i wyjaśniając swój punkt widzenia łatwiej uzyskamy satysfakcjonującą nas decyzję. Najlepiej, jeśli wskażemy podobne sprawy, które zostały rozpatrzone w toku postępowania pozytywnie. Rozstrzygnięcia te bez problemu znajdziemy m.in. na forach prawniczych, budowlanych itd.

Choć uzasadnienie nie jest konieczne, praktyka pokazuje, że warto je umieścić w odwołaniu
Choć uzasadnienie nie jest konieczne, praktyka pokazuje, że warto je umieścić w odwołaniu

Gdzie wnosimy odwołanie od decyzji?

Odwołanie rozpatrywane jest przez organ o wyższym stopniu niż ten, w którym otrzymaliśmy niesatysfakcjonującą nas decyzję. Jest to organ drugiej instancji, od którego decyzji nie przysługuje nam już odwołanie. Samego odwołania nie składany jednak w organie drugiej instancji, czyli tam, gdzie będzie ono rozpatrywane. Składamy je w organie pierwszej instancji (tam, gdzie otrzymaliśmy negatywną decyzję administracyjną), skąd zostanie przesłane wraz z aktami do wyższego organu. Całość trwa do 7 dni od złożenia odwołania.

Odwołanie najczęściej składamy na piśmie, jednak nie jest to jedyna możliwość. Odwołanie możemy złożyć także w formie telegraficznej, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej czy nawet ustnie do protokołu.

Kiedy należy złożyć odwołanie?

Odwołanie od decyzji administracyjnej możemy złożyć w terminie 14 dni od otrzymania negatywnej decyzji. Okres ten jednak liczy się nie od dnia otrzymania, a od dnia następnego. Przykładowo: jeśli decyzję administracyjną otrzymamy 1 stycznia, to termin 14 dni liczy się od 2 stycznia. Aby odwołanie było rozpatrzone, może być złożone lub nadane maksymalnie 14 dnia po otrzymaniu decyzji. Warto pamiętać, że liczy się data wysłania (złożenia) odwołania, a nie jego dostarczenia.

Odwołanie musi zostać złożone w terminie 14 dni od otrzymania negatywnej decyzji
Odwołanie musi zostać złożone w terminie 14 dni od otrzymania negatywnej decyzji

Czy od każdej decyzji można się odwołać?

Przysługuje nam odwołanie od każdej decyzji administracyjnej wydanej przez organ pierwszej instancji, z wyjątkiem tych wydanych przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze. Wówczas możemy jedynie złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jako że odwołać możemy się tylko do jednej instancji, czyli do organu odwoławczego, od decyzji tegoż organu nie przysługuje nam już odwołanie. Jeśli jesteśmy niezadowoleni z decyzji wydanej przez organ drugiej instancji, musimy złożyć skargę do sądu.

Odwołanie od decyzji administracyjnej możemy złożyć w terminie 14 dni od otrzymania negatywnej decyzji. Okres ten jednak liczy się nie od dnia otrzymania, a od dnia następnego.

Rozpoczęcie robót a złożenie odwołania

Czy po otrzymaniu decyzji administracyjnej możemy od razu przystąpić do prac budowlanych? Owszem, pod warunkiem, że decyzja jest pozytywna dla wszystkich stron postępowania. Warto bowiem pamiętać, że ze względu na obszar oddziaływania obiektu stroną jest nie tylko inwestor, ale i np. właściciel sąsiedniej działki. Jeśli sąsiad, jako strona postępowania, złoży w wymaganym terminie 14 dni odwołanie od decyzji, nie możemy w tym czasie rozpocząć robót budowlanych, nawet jeśli decyzja administracyjna na to pozwala. W takim przypadku inwestycja musi być wstrzymana do czasu zakończenia sprawy. Rozpoczęcie robót będzie więc niezgodne z prawem.

Komentarze

  • Mirek 2021-08-31T16:37:37Z

    Pomocne