Wzór odwołania od decyzji administracyjnej

W przypadku, gdy inwestor otrzymuje negatywną dla niego decyzję administracyjną, wyjściem jest odwołanie się od niej. Do tego trzeba sporządzić odpowiedni wniosek.

Gdy chcemy odwołać się od decyzji administracyjnej, musimy zawrzeć we wniosku nasze żądanie oraz szczegółowe uzasadnienie. W praktyce wystarczający jest fakt, że osobę odwołującą się nie satysfakcjonuje wydana decyzja.

Co musi znaleźć się w odwołaniu?

W oskarżeniu musimy wskazać decyzję, od której się odwołujemy. Poza tym musimy zawrzeć:

  • dane osobowe,
  • żądanie,
  • uzasadnienie,
  • dane dotyczące zaskarżanej decyzji.

Termin i miejsce złożenia wniosku

Odwołanie od decyzji, którą wydał organ pierwszej instacji, musimy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stronie. Jeżeli termin ten nie zostanie zachowany przez stronę z powodów niezależnych od niej, można żądać opóźnienia w dostarczeniu odwołania.

Odwołanie od decyzji administracyjnej należy złożyć do organu wyższej instancji od organu, który wydał niesatysfakcjonującą stronę decyzję. Jeżeli zatem dokument wydał wójt, prezydent miasta, bądź burmistrz, odwołanie musimy złożyć za pośrednictwem wójta (prezydenta, burmistrza) do samorządowego kolegium odwoławczego.

 

Pobierz w doc Pobierz w pdf

 

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.