Budowa na podstawie zgłoszenia. Czas na sprzeciw

Od połowy 2015 roku dom jednorodzinny można budować na podstawie zgłoszenia, bez pozwolenia na budowę. Urząd po otrzymaniu wniosku inwestora ma 21 dni na wydanie sprzeciwu. W jaki sposób jest obliczany ten termin? Co zrobić w przypadku sprzeciwu?

Budowa i rozbudowa wolno stojącego domu jednorodzinnego jest możliwa na podstawie zgłoszenia, o ile obszar oddziaływania realizowanego budynku nie wykracza poza działkę. Do zgłoszenia dołącza się takie same dokumenty jak do wniosku o pozwolenie na budowę. Starosta (lub prezydent miasta) ma 21 dni na wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji. Jeśli to nie nastąpi, mamy do czynienia z milczącą zgodą organu, co oznacza, że można budować. 21 dni na wniesienie sprzeciwu zaczynamy liczyć począwszy od następnego dnia po dacie doręczenia organowi zgłoszenia. Do 21 dni wlicza się soboty i dni wolne od pracy. Za datę wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień wprowadzenia informacji do systemu teleinformatycznego lub dzień nadania decyzji o sprzeciwie w placówce pocztowej. Podczas postępowania zgłoszeniowego sąsiedzi nie są stronami postępowania, nie są o nim powiadamiani. Mogą dowiedzieć się o budowie ze strony starostwa i jeśli mają zastrzeżenia – zgłosić je do urzędu.Jeśli urząd uzna, że zgłoszenie należy uzupełnić, wyda postanowienie, w którym wskaże co i w jakim terminie wymaga korekty (gdy termin uzupełnienia nie zostanie dotrzymany, urząd wyda decyzję o sprzeciwie). Postanowienie do uzupełnienia braków przerywa bieg terminu do wniesienia sprzeciwu. Przyjmuje się, że po uzupełnieniu braków urząd ma ponownie 21 dni na sprawdzenie kompletnego zgłoszenia, termin jest więc liczony od nowa.

Budowa domu na podstawie zgłoszenia
Budowa domu na podstawie zgłoszenia

Chcąc mieć pewność, że zgodnie z prawem można rozpocząć budowę domu jednorodzinnego, stosownej informacji należy poszukać w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej starostwa lub urzędu miasta. Organ w ciągu trzech dni ma obowiązek zamieszczenia informacji o wniesieniu sprzeciwu lub upłynięciu terminu na jego wniesienie. Można też zwrócić się do starosty (lub prezydenta miasta) o zaświadczenie o braku sprzeciwu. Urząd ma 7 dni na wydanie takiego zaświadczenia. O braku sprzeciwu świadczy także ostemplowanie projektu budowlanego. Jeśli inwestor otrzyma ostemplowany projekt, oznacza to brak sprzeciwu.

Natomiast w przypadku wydania przez urząd sprzeciwu inwestor może złożyć odwołanie do wojewody (za pośrednictwem organu, który wydał sprzeciw). Ma na to 14 dni od daty doręczenia decyzji. Wojewoda może utrzymać sprzeciw w mocy lub uchylić go i umorzyć postępowanie w pierwszej instancji. W pierwszym przypadku inwestorowi pozostaje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego, w drugim – może przystąpić do budowy.