Budowa na podstawie zgłoszenia. Czas na sprzeciw

Od połowy 2015 roku dom jednorodzinny można budować na podstawie zgłoszenia, bez pozwolenia na budowę. Urząd po otrzymaniu wniosku inwestora ma 21 dni na wydanie sprzeciwu. W jaki sposób jest obliczany ten termin? Co zrobić w przypadku sprzeciwu?

Budowa i rozbudowa wolno stojącego domu jednorodzinnego jest możliwa na podstawie zgłoszenia, o ile obszar oddziaływania realizowanego budynku nie wykracza poza działkę. Do zgłoszenia dołącza się takie same dokumenty jak do wniosku o pozwolenie na budowę. Starosta (lub prezydent miasta) ma 21 dni na wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji. Jeśli to nie nastąpi, mamy do czynienia z milczącą zgodą organu, co oznacza, że można budować. 21 dni na wniesienie sprzeciwu zaczynamy liczyć począwszy od następnego dnia po dacie doręczenia organowi zgłoszenia. Do 21 dni wlicza się soboty i dni wolne od pracy. Za datę wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień wprowadzenia informacji do systemu teleinformatycznego lub dzień nadania decyzji o sprzeciwie w placówce pocztowej. Podczas postępowania zgłoszeniowego sąsiedzi nie są stronami postępowania, nie są o nim powiadamiani. Mogą dowiedzieć się o budowie ze strony starostwa i jeśli mają zastrzeżenia – zgłosić je do urzędu.Jeśli urząd uzna, że zgłoszenie należy uzupełnić, wyda postanowienie, w którym wskaże co i w jakim terminie wymaga korekty (gdy termin uzupełnienia nie zostanie dotrzymany, urząd wyda decyzję o sprzeciwie). Postanowienie do uzupełnienia braków przerywa bieg terminu do wniesienia sprzeciwu. Przyjmuje się, że po uzupełnieniu braków urząd ma ponownie 21 dni na sprawdzenie kompletnego zgłoszenia, termin jest więc liczony od nowa.

Budowa domu na podstawie zgłoszenia
Budowa domu na podstawie zgłoszenia

Chcąc mieć pewność, że zgodnie z prawem można rozpocząć budowę domu jednorodzinnego, stosownej informacji należy poszukać w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej starostwa lub urzędu miasta. Organ w ciągu trzech dni ma obowiązek zamieszczenia informacji o wniesieniu sprzeciwu lub upłynięciu terminu na jego wniesienie. Można też zwrócić się do starosty (lub prezydenta miasta) o zaświadczenie o braku sprzeciwu. Urząd ma 7 dni na wydanie takiego zaświadczenia. O braku sprzeciwu świadczy także ostemplowanie projektu budowlanego. Jeśli inwestor otrzyma ostemplowany projekt, oznacza to brak sprzeciwu.

Natomiast w przypadku wydania przez urząd sprzeciwu inwestor może złożyć odwołanie do wojewody (za pośrednictwem organu, który wydał sprzeciw). Ma na to 14 dni od daty doręczenia decyzji. Wojewoda może utrzymać sprzeciw w mocy lub uchylić go i umorzyć postępowanie w pierwszej instancji. W pierwszym przypadku inwestorowi pozostaje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego, w drugim – może przystąpić do budowy.

Komentarze

 • Sandra 2020-06-17T09:14:44Z

  Jeżeli otrzymałam po 23 dniach pismo o uzupełnieniu zgłoszenia budowlanego to mogę budować bez uzupełniania zgłoszenia? Czy tylko ten termin 21 dotyczy sprzeciwu?

  • Kerno 2020-05-25T11:47:15Z

   Witam, Jak można ustalić "dzień wprowadzenia informacji do systemu teleinformatycznego" w odniesieniu do sprzeciwu ze strony Starostwa do mojego zgłoszenia (dom letniskowy)? Czy jest to data, kiedy dokument sprzeciwu został utworzony się na jednym z komputerów w Starostwie (nie do weryfikacji), czy może Starostwo ma obowiązek ewidencji i datowania dokumentów w jakiś sposób? (pomijając ręcznie wpisywane daty w nagłówku dokumentu). W moim przypadku Starostwo nadało pocztą sprzeciw dzień po 21-dniowym okresie, ale w tekście dokumentu sprzeciwu widnieje data ostatniego dnia tego okresu.. Czy i jak można podważyć taki sprzeciw jako nieskuteczny? Pozdrawiam

   • Jerzy S. 2019-04-23T16:12:38Z

    W artykule jest napisane: "Przyjmuje się, że po uzupełnieniu braków urząd ma ponownie 21 dni na sprawdzenie kompletnego zgłoszenia, termin jest więc liczony od nowa.". Co to znaczy "przyjmuje się", jaka jest podstawa prawna liczenia tego terminu od nowa?

    • Tooba.pl 2019-04-24T06:42:12Z

     Dzień dobry, zapis ten znajduje się w art. 30 ust. 5 prawa budowlanego. Odpowiedź podana jest również na stronie gov: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zezwolenia-koncesje-wpisy-do-rejestru/chce-uzyskac-zezwolenie-koncesje-wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej54/proc_550-zgloszenie-budowy-lub-innych-robot-budowlanych (punkt "Ile będziesz czekać?"). Pozdrawiamy serdecznie!

     • Jerzy S. 2019-04-24T10:33:25Z

      Niestety pod podanym linkiem (ww.biznes.gov.pl ...) również nie ma odpowiedzi na moje pytanie: Jaka jest podstawa prawna liczenia tego terminu od nowa? Art. 30 ust. 5 prawa budowlanego jedynie ustanawia 21-dniowy termin: "Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw". Natomiast przepis art. 5d. "Nałożenie obowiązku, o którym mowa w ust. 5c, przerywa bieg terminu, o którym mowa w ust. 5." wyraźnie wskazuje, że ten termin może być tylko "przerwany", a nie przywrócony po wezwaniu do uzupełnienia braków w dokumentacji. Logicznym wydaje się, że przerwać można tylko coś co dalej biegnie. Konkludując, proszę wskazać inny przepis lub przyznać, że brak jest podstawy prawnej do stwierdzenia: "Przyjmuje się, że po uzupełnieniu braków urząd ma ponownie 21 dni na sprawdzenie kompletnego zgłoszenia, termin jest więc liczony od nowa."

      • Tooba.pl 2019-04-25T10:45:59Z

       Rzeczywiście, ma Pan rację, zapis nie jest jednoznaczny. Określenie "przyjmuje się" oznacza jednak interpretację przepisu. Na stronie polskiego rządu (gov) możemy znaleźć informację " Termin 21-dniowy liczony jest od złożenia kompletnego zgłoszenia. Zatem, jeśli zgłoszenie było uzupełniane, to termin liczony jest od daty tego uzupełnienia lub od upływu terminu wskazanego w postanowieniu o uzupełnieniu zgłoszenia". Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że urzędy w podobny sposób będą interpretować tę kwestię. Pozdrawiamy!