Prawo budowlane. Nowe procedury, krótsze terminy

Dom jednorodzinny, którego obszar oddziaływania nie wykracza poza działkę, można budować na podstawie zgłoszenia. To zmiana, która weszła w życie z końcem czerwca 2015 roku. Inwestorom, którzy zamierzają zgłosić budowę domu, podpowiadamy, jak wyglądają nowe procedury i czym różnią się od formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Zgłoszenia budowy - w starostwie lub urzędzie miasta - należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem, urząd ma bowiem 21 dni na wniesienie sprzeciwu. Jeśli taka decyzja nie zapadnie, oznacza to tzw. milczącą zgodę. Czyli można budować. Kiedy urząd może wnieść sprzeciw? Gdy zgłoszenie dotyczy obiektu objętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, gdy planowana inwestycja narusza ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy albo dotyczy budowy obiektu tymczasowego w miejscu, w którym obiekt taki już istnieje. Inwestor może spotkać się ze sprzeciwem (zostać zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę) także wówczas, gdy planowana budowa może negatywnie wpłynąć na stan środowiska, warunków zdrowotno-sanitarnych lub na stan zabytków, zagrozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia oraz wprowadzić lub zwiększyć uciążliwości dla terenów z nią sąsiadujących.

Dom jednorodzinny, którego obszar oddziaływania nie wykracza poza działkę, można budować na podstawie zgłoszenia.

21 dni na sprzeciw

Do zgłoszenia budowy dołącza się cztery egzemplarze projektu, wymagane uzgodnienia, informację o obszarze oddziaływania budynku, oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane (oraz decyzję o warunkach zabudowy, jeśli nie ma planu miejscowego). Nie trzeba natomiast dołączać oświadczeń przedsiębiorstw sieciowych o dostawie mediów i warunkach przyłączenia oraz zarządcy drogi o możliwości połączenia z drogą gminną lub powiatową (ale obowiązek ten pozostaje w przypadku dróg krajowych i wojewódzkich). Informacje dotyczące podłączenia obiektu do mediów i dostępu do drogi publicznej obecnie są weryfikowane podczas oddawania obiektu do użytku.

Inwestor spotka się ze sprzeciwem, gdy inwestycja narusza ustalenia planu miejscowego
Inwestor spotka się ze sprzeciwem, gdy inwestycja narusza ustalenia planu miejscowego
Po dokonaniu zgłoszenia urząd ma trzy dni na zamieszczenie informacji na ten temat w biuletynie informacji publicznej. W ciągu 21 dni następuje wydanie decyzji o sprzeciwie lub milcząca zgoda urzędu. W tym czasie odbywa się weryfikacja dokumentów i inwestor może zostać wezwany do uzupełnienia braków. Jeśli nie wywiąże się z tego obowiązku w określonym terminie – urząd wniesie sprzeciw w drodze decyzji, co przerwie bieg procedury. Trzydziestodniowy termin zacznie być liczony od początku w momencie, gdy zostaną uzupełnione brakujące dokumenty. Gdy zapadnie już decyzja, urząd w ciągu trzech dni ma obowiązek zamieścić w biuletynie informacji publicznej stosowną informację (o sprzeciwie lub milczącej zgodzie). Inwestor z kolei, zanim wkroczy na plac budowy, musi zawiadomić o terminie rozpoczęcia robót powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Zgłoszenie i pozwolenie na budowę pozostają ważne przez trzy lata. Rozpoczęcie robót budowlanych po upływie tego czasu wymaga ponownego przejścia całej procedury.

Pozwolenie – 65 dni

W przypadku ubiegania się o pozwolenie na budowę procedury do pewnego stopnia wyglądają podobnie. Do wniosku dołącza się te same dokumenty. W trakcie rozpatrywania wniosku urząd jednak jest zobowiązany ustalić strony postępowania i wysłać do nich informację o wszczęciu procedury. Urząd ma 65 dni (od złożenia lub uzupełnienia wniosku) na wydanie decyzji, następnie stronom przysługuje 14 dni na wniesienie odwołania. Po zapadnięciu decyzji - zarówno w przypadku zgłoszenia, jak pozwolenia - dwa ostemplowane egzemplarze projektu są zwracane inwestorowi, jeden trafia do nadzoru budowlanego, jeden zostaje w urzędzie. Decyzje pozostają ważne przez trzy lata. Rozpoczęcie robót budowlanych po upływie tego czasu wymaga ponownego przejścia całej procedury. Trzeba także pamiętać, że istotne odstąpienie od projektu dołączonego do zgłoszenia budowy, wobec którego zapadła milcząca zgoda, jest możliwe jedynie wówczas, gdy uzyska się pozwolenie na budowę dotyczące całego obiektu.

Nowelizacja Prawa budowlanego wprowadziła również skrócenie z 21 do 14 dni etapu formalnego odbioru nowego budynku. Dom można zacząć użytkować, jeśli w ciągu 14 dni od zawiadomienia powiatowego inspektora budowy o zakończeniu budowy organ ten nie wniesie sprzeciwu.

Komentarze

  • Ludwik 2018-02-26T10:28:32Z

    Chcę dobudować do istniejącego budynku drewnianego łazienkę, o konstrukcji drewnianej. Powierzchnia dobudówki ok. 12 m2. Czy wymagane jest projekt i zezwolenie na dobudowanie.