Rodzina na swoim - państwowa dopłata do kredytu

Ostatnie miesiące rozpoczęły na nowo dyskusję nad rządowym programem "Rodzina na swoim". W mediach pojawiło się wiele doniesień na temat planowanej nowelizacji ustawy dotyczącej kredytów z dopłatą. Rząd zapowiedział zmiany, które w znaczący sposób ograniczą sytuacje, w których będzie można skorzystać z dofinansowania z budżetu państwa.

Na czym polega program rządowy?

„Rodzina na swoim" jest programem rządowym mającym na celu uzyskanie kredytu mieszkaniowego dofinansowanego przez budżet państwowy. Skierowany jest głównie do osób wchodzących w dorosłe, samodzielne życie, które nie mogą sobie pozwolić na standardowy kredyt hipoteczny. Założeniem kredytu jest spłata części odsetek należnych bankowi w okresie pierwszych ośmiu lat przez skarb państwa. Spłata odbywa się za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, który zrzesza banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i) udzielające kredytów w ramach rządowego programu. Kredyty udzielane są wyłącznie w polskiej walucie, jednak po zakończeniu dopłat kredyt można przewalutować lub spłacić od razu, o ile zezwala na to bank.

Kto może skorzystać z programu?

Kredyt z dopłatą przewidziany jest dla małżeństw (niezależnie od tego, czy posiadają dzieci) oraz osób samotnie wychowujących dziecko małoletnie, dziecko do 25. roku życia, lecz jeszcze się uczące, lub dziecko, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny – bez względu na jego wiek. Jednocześnie kredytobiorca nie może być właścicielem lub współwłaścicielem mieszkania czy domu. Można jednak być najemcą mieszkania lub mieć spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, jeśli w chwili podpisania umowy z bankiem zobowiążemy się do wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni lub rozwiązania umowy najmu i wyprowadzenia się z lokalu mieszkalnego w ciągu sześciu miesięcy od uzyskania własności nabytego mieszkania lub domu, na który został udzielony kredyt.

Warunki kredytu z dopłatą

Dopłatami rządowymi objęte jest kupno mieszkania, którego powierzchnia nie przekracza 75 m², lub domu o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 140 m². Warunkiem przystąpienia do programu jest także ograniczenie cenowe. Cena zakupu mieszkania lub budowy czy zakupu domu jednorodzinnego nie może przekroczyć ustalonej kwoty dla miast wojewódzkich i reszty województwa publikowanego co kwartał. Kwota jest obliczana jako iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania lub domu i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni

www.sxc.hu
użytkowej. Ponadto mieszkanie czy dom jednorodzinny muszą być położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dopłaty rządowe otrzymuje się przez osiem lat, licząc od pierwszej raty miesięcznej. Po ośmiu latach kredytobiorca płaci pełne raty. Dopłata stanowi równowartość 50% odsetek, co znaczy, że przez osiem lat odsetki naszego kredytu będą tańsze o połowę. Podstawą naliczenia dopłat jest pozostająca do spłaty kwota kredytu preferencyjnego – jako podstawę przyjmuje się całość zadłużenia, gdy powierzchnia mieszkania nie przekracza 50 m², a domu 70 m², zaś kiedy powierzchnia użytkowa jest większa, podstawą naliczania dopłat jest iloczyn równowartości zadłużenia i wskaźnika równego ilorazowi 50 m² dla mieszkania czy 70 m² dla domu i powierzchni użytkowej zakupionego lokum.

Należy pamiętać o tym, że kredyt preferencyjny (z dopłatą) można uzyskać tylko raz. Może on być przeznaczony na zakup istniejącego lub będącego w budowie mieszkania czy domu jednorodzinnego zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, budowę domu jednorodzinnego oraz nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego. Dom jednorodzinny może być budynkiem w zabudowie szeregowej, bliźniaczej, grupowej, albo wolnostojący.

Przewidywane zmiany w ustawie

18 stycznia 2011 r. rząd przyjął projekt nowelizacji Ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Główną zmianą ma być wyłączenie z programu rynku wtórnego, co oznacza, że nie otrzymamy już dopłat do zakupu domu czy mieszkania z drugiej ręki. Dofinansowany więc będzie tylko zakup nowego mieszkania lub budowa domu. Rząd planuje również ograniczyć grupę docelową, wprowadzając wiek maksymalny kredytobiorcy. Dopłatę może otrzymać osoba, która złoży wniosek najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 35 lat (w przypadku małżeństwa ten warunek dotyczy starszego z małżonków). Obniżono także współczynnik służący do wyliczania limitów cen nieruchomości z 1,4 do 1,1, co oznacza obniżenie wysokości maksymalnych cen mieszkań lub kosztów budowy, na które będzie można zaciągnąć kredyt w ramach programu. Ograniczy to dostęp do atrakcyjniejszych lokali i domów, ale może także zachęcić deweloperów do obniżenia nieruchomości, by mieściły się w limitach. Ważną zmianą jest także zaprzestanie wypłacania dofinansowania z chwilą nabycia kolejnego mieszkania przez kredytobiorcę lub zmiany sposobu użytkowania nieruchomości, na przykład kiedy jej część przeznaczy on na lokal handlowy. Poszerzony ma zostać jednak katalog osób, które będą mogły przystąpić do kredytu w przypadku nieposiadania przez kredytobiorcę zdolności kredytowej. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom rząd nie zgodził się na włączenie do programu osób samotnych (singli) i osób będących w związkach partnerskich. Zgodnie z projektem wnioski o kredyt w ramach programu „Rodzina na swoim" można składać do 31 grudnia 2012 r. Potem program zostanie zakończony. Nie wiadomo jeszcze, od kiedy będą obowiązywały powyższe zmiany. Projekt nowelizacji ustawy musi zostać przegłosowany przez Sejm oraz podpisany przez prezydenta.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.