Budowa niezgodna z przepisami. Jak uzyskać zgodę na odstępstwo?

Aby zbudować albo rozbudować dom, trzeba działać zgodnie z przepisami. Po zapoznaniu się z nimi w niektórych przypadkach okazuje się, że zgodna z prawem budowa jest niemożliwa. Chyba że zostanie wydane pozwolenie na odstępstwo od przepisów. Gdzie i w jaki sposób można je uzyskać?

Prawo budowlane przewiduje możliwość uzyskania pozwolenia na odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Jest to możliwe zarówno w przypadku inwestycji wymagającej zgłoszenia, jak i uzyskania pozwolenia na budowę. Z wnioskiem o zgodę na odstępstwo można wystąpić przed wszczęciem postępowania w sprawie pozwolenia na budowę lub w trakcie jego trwania. To, w jakim momencie powinien zostać złożony wniosek, w dużej mierze zależy od charakteru przepisu, którego dotyczy zwolnienie. Zgody na odstępstwo nie można natomiast uzyskać po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Sprawy związane z wydaniem zgody na odstępstwo dotyczą na przykład odległości, jakie należy zachować od granic działki i między budynkami
Sprawy związane z wydaniem zgody na odstępstwo dotyczą na przykład odległości, jakie należy zachować od granic działki i między budynkami

Trudności z usytuowaniem domu

budownictwie jednorodzinnym sprawy związane z wydaniem zgody na odstępstwo od przepisów budowlanych najczęściej dotyczą zapisów zawartych w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dotyczą na przykład odległości, jakie należy zachować od granic działki i między budynkami, czy parametrów dojazdów do posesji. Działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną bywają na przykład zbyt wąskie, aby można było na nich zrealizować funkcjonalny dom. W takich sytuacjach inwestorzy ubiegają się o zgodę na zbliżenie budynku do granic.

Z wnioskiem o zgodę na odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych można wystąpić przed wszczęciem postępowania w sprawie pozwolenia na budowę lub w trakcie jego trwania.

W przepisach nie znajdziemy wyjaśnienia, w jakich konkretnie sytuacjach możliwe jest uzyskanie pozwolenia na odstępstwo. Dowiemy się natomiast, że każdy przypadek powinien zostać szczególnie uzasadniony, a ponadto nie może powodować zagrożenia życia ludzi i bezpieczeństwa mienia ani skutkować pogorszeniem warunków zdrowotno-sanitarnych, użytkowych i stanu środowiska. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie.

Wniosek szczególnie uzasadniony

Wniosek o wydanie zgody na odstępstwo należy złożyć do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej (prezydenta miasta lub starosty). Do wniosku powinny zostać załączone propozycje rozwiązań zamiennych, charakterystyka projektowanego rozwiązania oraz projekt zagospodarowania działki, dobrze także, jeśli we wniosku zostanie przedstawione jego szczególne uzasadnienie. Organ następnie występuje do odpowiedniego ministra z wnioskiem o udzielenie upoważnienia na wydanie zgody. Jeśli minister jej nie wyda, sprawa kończy swój bieg. Natomiast jeśli udzieli upoważnienia, rozpatrywanie sprawy jest kontynuowane przez starostę (prezydenta miasta) i to on ostatecznie podejmuje decyzję o wydaniu zgody na odstępstwo. Jeśli postanowienie jest odmowne, można je zaskarżyć w odwołaniu od decyzji o pozwoleniu na budowę.

Komentarze

  • Zatroskany 2020-01-30T20:33:23Z

    Zbudowałem wiatę o powierzchni 49,9 m2-czyli konstrukcję dachu wspartego na slupach drewnianych które są zakotwiczone w gruncie kotwami betonowymi.Wiata została wybudowana na zgłoszenie. Jednakże ze względu na dużą ilość wiatrów chce pokryć ściany deskami i wybudować okna i drzwi/wrota wjazdowe.Czy mogę to zrobić bez ubiegania się o pozwolenie na budow?