Formalności związane z rozbiórką

Niektóre działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną są sprzedawane wraz z pewnym „bagażem”. Może to być niechciany budynek gospodarczy, stara chałupa lub jeszcze inny obiekt, który nie jest potrzebny nowym właścicielom. Jakich formalności trzeba dopełnić, aby rozbiórka nie została uznana za samowolę budowlaną?

Wszystko zależy od charakteru budynku, jego wielkości i usytuowania. W pewnych sytuacjach trzeba uzyskać pozwolenie na rozbiórkę, w innych wystarczy zgłoszenie, może też zdarzyć się tak, że usunięcie obiektu nie będzie wymagać żadnych formalności.

Najprostsza sytuacja dotyczy obiektów, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę i które nie podlegają ochronie jako zabytki. Te budynki nie wymagają pozwolenia na rozbiórkę ani zgłoszenia.

Zgłoszenie robót rozbiórkowych

Zgłoszenia rozbiórki (w starostwie powiatowym) należy dokonać w przypadku obiektów niewpisanych do rejestru zabytków i nieobjętych ochroną konserwatorską, o ile nie przekraczają wysokości 8 m, a ich odległość od granicy działki nie jest mniejsza od połowy wysokości. W zgłoszeniu powinien zostać określony rodzaj, zakres oraz sposób wykonywania robót. Prace

Obiekt figurujący na liście zabytków najpierw musi zostać z niej skreślony, zanim zostanie wydana zgoda na jego rozbiórkę
Obiekt figurujący na liście zabytków najpierw musi zostać z niej skreślony, zanim zostanie wydana zgoda na jego rozbiórkę
można rozpocząć po upływie 30 dni od daty zgłoszenia, pod warunkiem że urząd nie wyrazi sprzeciwu w tej sprawie. Jeżeli roboty rozbiórkowe mają na celu usunięcie zagrożenia dla ludzi lub mienia, można je rozpocząć jeszcze przed dopełnieniem wszystkich formalności. Rozpoczęcie prac nie zwalnia jednak z obowiązku ich niezwłocznego zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.

Wymagane pozwolenie

Może zdarzyć się tak, że urząd po otrzymaniu zgłoszenia nałoży jednak obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. Taka sytuacja będzie mieć miejsce, jeśli urzędnicy uznają, że rozbiórka może skutkować pogorszeniem stosunków wodnych, warunków sanitarnych i stanu środowiska lub będzie wymagać zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką. Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę powinny zostać dołączone: zgoda właściciela obiektu, szkic usytuowania budynku, opis zakresu i sposobu prowadzenia robót, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, wymagane pozwolenia i uzgodnienia z innymi organami, a gdy starosta wyrazi taką konieczność – także projekt rozbiórki obiektu.

Obiekty, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę i które nie podlegają ochronie jako zabytki, można usunąć bez formalności.

Zabytek do rozbiórki

Najwięcej formalności wymaga usunięcie budynku wpisanego do rejestru zabytków lub stojącego na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. W takim przypadku należy uzyskać decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu danego obiektu z listy zabytków. Otrzymanie takiej decyzji jest możliwe, gdy obiekt jest zniszczony w stopniu, który uniemożliwia jego remont. Po otrzymaniu decyzji należy wystąpić do starosty o pozwolenie na rozbiórkę. Jeżeli dany obiekt nie figuruje w rejestrze zabytków, ale widnieje w gminnej ewidencji zabytków, starosta przed udzieleniem pozwolenia na rozbiórkę we własnym zakresie dokona uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.