Nowe warunki techniczne budynków i ich usytuowania w 2018 roku

Od stycznia 2018 roku weszły w życie zmienione warunki techniczne dla budynków oraz usytuowanie obiektów na działce. Zarówno osoby planujące budowę domu, jak i projektanci, muszą zaznajomić się z nowymi przepisami. O wszystkich z wyjaśnieniem piszemy poniżej.

Narodowy Program Mieszkaniowy w 2018 roku i Warunki techniczne

Realizacja tytułowego programu ma miejsce na wielu płaszczyznach. Zmiany, które mają nastąpić w jego ramach, to nie tylko Mieszkanie Plus czy Indywidualne Konta Mieszkaniowe, ale również sprawy z zakresu ustawodawczego. Na początku 2017 roku pisaliśmy o zmianach w ustawie Prawo Budowlane, którą docelowo ma zastąpić Kodeks urbanistyczno-budowlany. Wstępem do tej zmiany była aktualizacja warunków technicznych, która ma doprowadzić także – w zamierzeniu rządu – do zmniejszenia biurokracji.

W nowelizacji ze stycznia 2018 roku doprecyzowano kilka pojęć, które powodowały problemy interpretacyjne – o nich przeczytasz poniżej.

Jakich budynków nie obejmuje nowelizacja Warunków technicznych z 2018 roku?

Nowelizacja z 2018 roku nie obejmuje budynków, wobec których przed wejściem w życie nowelizacji:

 • złożono wniosek dot. pozwolenia na budowę/zmiany pozwolenia, wniosek na zatwierdzenie projektu budowlanego/zatwierdzenie zamiennego projektu,
 • zgłoszono budowę lub wykonanie robót budowlanych,
 • wydano decyzję o pozwoleniu na budowę,
 • wydano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany.

Najważniejsze zmiany z 2018 roku w warunkach technicznych

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało obrazującą zmiany infografikę, którą również zamieszczamy. Pod nią opisujemy szerzej wszystkie zmiany.

Zmiany w Warunkach Technicznych 2018
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Zmiany w Warunkach Technicznych 2018

1. Doprecyzowano termin „kondygnacja podziemna” budynku

„Kondygnację podziemną” określono jako część „zagłębioną poniżej poziomu przylegającego do niej terenu, co najmniej w połowie jej wysokości w świetle”. Zmiana fragmentu uwzględnia nietypowe warunki projektowania (np. na wzniesieniach) i eliminuje błędne interpretacje, co do np. garaży, które posiadają z jednej ze stron wjazd zagłębiony poniżej poziomu terenu.

2. Doprecyzowano termin „działka budowlana”

Według zmienionego rozporządzenia, działką budowlaną jest nieruchomość gruntowa (bądź działka gruntu), której parametry, takie jak wielkość, geometria czy też dostęp do drogi publicznej, spełniają warunki budowy obiektów określonych w przepisach prawa lokalnego i odrębnych aktów. Działką budowlaną nie jest zatem działka drogowa czy też taka, która jest przeznaczona na realizację dróg publicznych/linii kolejowych. Działką budowlaną nie jest są też grunty rolne i leśne (ale tylko pod warunkiem, że wymagają one uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze/nieleśne).

Zatem poza działkami, na których występuje całkowity zakaz budowy według MPZP, wszystkie pozostałe działki (oczywiście po spełnieniu wymagań ustawowych), mogą być lub stać się działkami budowlanymi.

3. Usunięto terminy „śródmiejska zabudowa uzupełniająca” oraz „zwarta zabudowa śródmiejska”

Ta zmiana odnosi się do odmierzania odległości budynku od granicy – teraz odnosimy się nie do granicy działki sąsiedniej, ale od działki, gdzie prowadzona będzie inwestycja (roboty budowlane). Ta zmiana sprawia, że nie ma znaczenia to, jakiego rodzaju jest działka sąsiednia - odległość będzie liczona od działki, na której przebiegają prace budowlane. Uwaga! Nowe warunki zwalniają powyższy zapis w sytuacjach, gdy sąsiednią działką jest działka drogowa.

4. Dodano nowy termin - „aneks kuchenny”

Wprowadzono termin „aneks kuchenny”, który teraz zastępuje „wnękę kuchenną”. Wyszczególniono, że aneks może być częścią pomieszczenia mieszkalnego czy przedpokoju. Zmieniono też pojęcie „pomieszczenie kuchenne” na „kuchnia”. Usunięto także ust. 2 rozporządzenia, który traktował o tym, co powinno znajdować się w kuchni. Ponadto ustalono, że:

5. Zmieniono terminy otworu okiennego i drzwiowego

Zamiast „otwór okienny” wprowadzono termin „okno” i analogicznie w przypadku „otworu drzwiowego” zastąpiono to określenie terminem „drzwi”. Dotychczasowe terminy powodowały problemy interpretacyjne, utrudniające projektowanie np. ścian osłonowych. Ponadto uznano, że „otwór” nie musi być w każdym przypadku wypełniony drzwiami czy oknem. Według obowiązującej normy PN-ISO 6707-1:2008, otworem jest pusta przestrzeń we fragmencie budynku; drzwi są konstrukcją do zamykania otworu (z przeznaczeniem do wejścia/wyjścia z budynku); okno jest konstrukcją w ścianie lub dachu, której przeznaczeniem jest dostęp do światła i/lub wentylacji; przeszkleniem natomiast jest część przeszklona drzwi lub okna.

Zmiany w rozumieniu odległości od granicy działki
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Zmiany w rozumieniu odległości od granicy działki

Zmienione odległości budynku od granicy działki - Warunki techniczne 2018

Nowelizacja warunków technicznych doprecyzowuje rozumienie odległości budynku od granicy 1,5 m (lub budowę w samej granicy), jeśli MPZP dopuszcza taką odległość. Zgodnie z nowymi zapisami, budowa w odległości 1,5 m od granicy lub przy samej granicy, jest możliwa wtedy, gdy ściana od strony tej granicy nie będzie posiadać okien i drzwi. Dzięki nowelizacji nie trzeba już występować z wnioskiem o odstępstwo od zapisów techniczno-budowlanych.

Jeśli budynek będzie posiadał na ścianie zwróconej do granicy działki okna lub drzwi, nie może on znajdować się w odległości 1,5 m i mniejszej, jeśli nie uzyskamy zgody na odstępstwo. Ponadto uniemożliwiono stawianie budynków w odległościach, których nie ustalono w § 12, jeśli inwestycja przebiega na podstawie warunków zabudowy, przez co wyeliminowano konieczność występowania o odstępstwo. Zachowano natomiast możliwość budowy obiektu w odległościach mniejszych (niż wskazanych w § 12 ust. 1), jeśli działka ma mniejszą szerokość niż 16 m.

Uwaga! Jest możliwość korzystania z dotychczasowego zapisu o dopuszczeniach z § 12 ust. 2 Warunków technicznych do 31 grudnia 2019 roku.

Nowelizacja dopuszcza także budowę na styku z innym obiektem w granicy już nie tylko w zabudowie jednorodzinnej. Należy jednak nadal spełniać warunki przeciwpożarowe dla budynków oraz stosować się do przepisów lokalnych z MPZP lub warunków zabudowy.

Wprowadzono pondato możliwość budowy obiektu 4 m od granicy lasu, jeśli granica ta jest usytuowana na sąsiedniej działce. Dopuszczono również budowę przy granicy lasu, jeśli znajduje się ona na działce, na której ma być prowadzona inwestycja. Dotychczas przepisy nakazywały zachowanie co najmniej 12 m odległości do granicy z lasem. Dzięki temu budowa bliżej lasu nie będzie wymagała występowania o zgodę na odstępstwo.

Zmiany w budowie na styku z innym budynkiem w granicy
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Zmiany w budowie na styku z innym budynkiem w granicy

Zmieniono minimalne wymiary elementów budynków/obiektów

Zwiększona została długość garażu na 6,5 m. Dotychczas długość garażu mogła wynosić 5,5 m. Rozszerzono natomiast dopuszczenia o zabudowę zagrodową. Do tej pory mogła ona występować tylko w przypadku zabudowy jednorodzinnej.

Odległość okapu i gzymsu od granicy również została zaktualizowana. Odległość okapu i gzymsu od granicy obowiązuje tylko wtedy, gdy elementy te są zwrócone w stronę granicy z działką budowlaną. Wprowadzono również możliwość budowy okapu 1 m od granicy, jeśli korzystamy z dopuszczeń z § 12 ust. 2 lub 4 (wprowadzony zapis to ust. 7).

Zlikwidowano ponadto minimalne szerokości i powierzchnie pomieszczeń w mieszkaniu. W zamian za usunięcie tego zapisu, dodany nowy, regulujący minimalną powierzchnię użytkową mieszkania na 25 m2.

 
Podstawa prawna:

Komentarze

 • Artur 2018-03-31T13:48:29Z

  Witam, czy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym chcąc posadowić garaż blaszany do 35kw (5860x5800), w odległości 0,8m od granicy z sąsiadem i 1m od granicy z rowem (rów zaczyna się w granicy mojej działki) muszę zgłaszać ten fakt do Starostwa czy nie? Różnie ludzie mówią i się pogubiłem...będę zobowiązany za klarowną odpowiedź.

  • Gość 2019-04-14T16:16:39Z

   witam, udało się dowiedziec więcej jak wygląda postawienie garażu? trzeba zgłaszać?