Jakie są obowiązki kierownika budowy i za co jest odpowiedzialny?

Rolą kierownika budowy jest reprezentowanie inwestora na budowie oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac. Ponosi on odpowiedzialność za realizację robót i zdarzenia, które mogą się przytrafić w czasie budowy domu. Wszystkie obowiązki kierownika budowy są zawarte w przepisach prawa budowlanego.

Obowiązki kierownika budowy

Prawa i obowiązki kierownika budowy są dokładnie opisane w prawie budowlanym. Funkcję kierownika budowy można powierzyć jedynie osobie posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Mimo że zmiana kierownika budowy jest możliwa, najlepiej będzie, jeśli całością prac będzie kierowała jedna osoba.

Do obowiązków kierownika budowy należy prowadzenie budowy zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa budowlanego
Do obowiązków kierownika budowy należy prowadzenie budowy zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa budowlanego

Podstawowym obowiązkiem kierownika budowy jest przejęcie od inwestora terenu budowy i prawidłowe zabezpieczenie go (ogrodzenie terenu i umieszczenie tablicy informacyjnej), a także sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu. W trakcie budowy do obowiązków kierownika budowy należy kierowanie budową zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa budowlanego i BHP, prowadzenie dokumentacji, wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz zawiadomienie o tym właściwego organu, realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, zgłaszanie inwestorowi do kontroli wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających, zapewnienie dokonania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru. Po zakończeniu prac budowlanych kierownik zaś powinien przygotować dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego, zgłosić obiekt do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy, uczestniczyć w czynnościach odbioru i zapewnić usunięcie stwierdzonych wad, na koniec zaś przekazać inwestorowi wymagane prawem budowlanym oświadczenia.

Warto pamiętać, że rolą kierownika budowy nie jest reprezentowanie interesów inwestora w kontaktach z wykonawcą. O jakość robót powinien zadbać sam inwestor lub jego przedstawiciel.

Jeśli w trakcie prowadzenia prac budowlanych kierownik budowy uzna, że potrzebne są zmiany w rozwiązaniach projektowych mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa robót lub usprawnienia budowy domu, powinien się zwrócić o pozwolenie do inwestora. Należy pamiętać, że łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego jest niedopuszczalne.

Funkcję kierownika budowy można powierzyć jedynie osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia
Funkcję kierownika budowy można powierzyć jedynie osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia

Czego nie musi robić kierownik budowy?

Warto pamiętać, że do obowiązków kierownika budowy należy zorganizowanie budowy i dbanie o odpowiedni przebieg pod względem zgodności z przepisami prawa i bezpieczeństwa oraz poprawności technicznej. Nadzór nad wykonaniem prac o oczekiwanej przez inwestora jakości należy jednak do niego samego. Rolą kierownika budowy nie jest reprezentowanie interesów inwestora w kontaktach z wykonawcą, a zatem o jakość robót powinien zadbać sam inwestor lub jego przedstawiciel na budowie, a więc inspektor nadzoru inwestorskiego.

Jak zmienić kierownika budowy?

Zgodnie z prawem budowlanym (art. 44) istnieje możliwość zmiany kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski. Aby tego dokonać, należy zawiadomić właściwy powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, podając datę zmiany. Do zawiadomienia trzeba dołączyć oświadczenia nowych osób o przejęciu obowiązków. W chwili przekazania obowiązków nowy kierownik powinien otrzymać całą prowadzoną dokumentację budowy domu. Należy także dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy, gdzie kierownik przekazujący obowiązki określa stan zaawansowania robót budowlanych. Musi to być potwierdzone podpisem zarówno osoby przekazującej, jak i przejmującej obowiązki.

Komentarze

 • kierownik 2017-05-12T13:28:43Z

  faktycznie, obraz nędzy i rozpaczy

  • Gość 2017-05-16T09:08:24Z

   Tak to wygląda na wielu budowach. Także dużych.

  • Kul 2017-05-07T17:24:12Z

   Przez przypadek trafiłem na ten artykuł ale nie mogłem się powstrzymać od komentarza, że poziom BHP zdjęciu budowy domku powinien służyć za przykład jak nie powinno się robić. Tragedia.

   • emo 2017-05-08T07:19:09Z

    Którego zdjęcia? Tego pierwszego? Może tam jest pokazane jak wygląda budowa bez porządnego kierownika budowy;)