Czy można zmienić kierownika budowy?

Inwestor realizujący projekt domu jednorodzinnego ma obowiązek zatrudnić kierownika budowy, który będzie pełnić nadzór nad pracami i ponosić odpowiedzialność za ich przebieg. Najlepiej, gdy za całą budowę odpowiada jeden kierownik, ale co zrobić, jeśli w trakcie prac konieczna jest zmiana na tym stanowisku?

Prawo budowlane nie wprowadza ograniczeń w tym zakresie. Budowę domu równie dobrze może prowadzić jeden kierownik, jak i kilku, którzy będą kolejno po sobie przejmować obowiązki. To drugie rozwiązanie może wydawać się mniej korzystne, wiąże się bowiem między innymi z koniecznością dopełnienia za każdym razem wymaganych przez prawo formalności. Czasem jednak jest nie do uniknięcia - np. gdy dotychczasowy kierownik nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków. Bywa też i tak, że inwestor do prowadzenia każdego etapu prac woli zatrudnić innego kierownika.

W trakcie budowy domu może nastąpić zmiana na stanowisku jej kierownika. Ważne, aby odbyło się to zgodnie z przepisami prawa
W trakcie budowy domu może nastąpić zmiana na stanowisku jej kierownika. Ważne, aby odbyło się to zgodnie z przepisami prawa

Przejęcie obowiązków 

Kierownik podejmuje swoje obowiązki w momencie podpisania oświadczenia o ich przejęciu. Jego oświadczenie jest dołączane do zawiadomienia inspektoratu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac budowlanych. Gdy przejęcie funkcji następuje w trakcie trwania prac budowlanych, inwestor nie ma obowiązku niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie nadzoru budowlanego. Obowiązek ten został w ostatnich latach zastąpiony wymogiem dołączenia do dokumentacji budowy oświadczenia nowego kierownika o przejęciu obowiązków. Do oświadczenia powinna zostać dołączona kopia uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego. 

Budowę domu równie dobrze może prowadzić jeden kierownik, jak i kilku, którzy będą kolejno po sobie przejmować obowiązki.

W oświadczeniu powinna zostać dokładnie określona data przejęcia obowiązków przez nowego kierownika, od tego momentu będzie bowiem liczony okres, za który będzie on odpowiedzialny. Konieczne jest także protokolarne przejęcie budowy przez kierownika od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie całego terenu wraz ze znajdującymi się na nim obiektami czy maszynami.

Zapis w dzienniku budowy

Zmiana kierownika musi zostać odnotowana również w dzienniku budowy. Dopiero wówczas, gdy w dzienniku zostanie odnotowane przejęcie obowiązków przez kierownika wraz z podaniem stanu zaawansowania robót oraz stopniem zabezpieczenia przekazywanego terenu, następuje faktyczna zmiana na tym stanowisku. Pod tymi informacjami powinien podpisać się zarówno inwestor, jak i kierownik budowy.

Komentarze

 • Karol 2016-12-14T19:18:53Z

  Dziękuję za aktualizację :)

  • Karol 2016-12-14T14:59:24Z

   Mogłoby wynikać? A może wystarczy zajrzeć do źródła, czyli do znowelizowanej treści ustawy Prawo budowlane: Art. 44 – likwidacja obowiązku zawiadamiania o zmianie uczestników OBOWIĄZUJE DO 27.06.2015r. 1. Inwestor jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ o zmianie: 1) kierownika budowy lub robót, 2) inspektora nadzoru inwestorskiego, 3) projektanta sprawującego nadzór autorski, podając, od kiedy nastąpiła zmiana. 2. Do zawiadomienia należy dołączyć oświadczenia osób, wymienionych w ust. 1, o przejęciu obowiązków. OBOWIĄZUJE OD 28.06.2015r. Art. 44. W przypadku zmiany: 1) kierownika budowy lub kierownika robót, 2) inspektora nadzoru inwestorskiego, 3) projektanta sprawującego nadzór autorski - inwestor dołącza do dokumentacji budowy oświadczenia o przejęciu obowiązków przez osoby wymienione w pkt 1-3. Proponuję skorygować treść artykułu - jest on nieaktualny - a został opublikowany już po nowelizacji ustawy.

   • Karol 2016-12-14T11:50:18Z

    Jak w takim razie ma się Państwa artykuł wobec informacji opublikowanej przez Lubelską Okręgową IIB, wskazującą, że po 28.06.2015 roku: "VIII. Zmiana kierownika budowy nie wymaga zgłoszenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Odnotowujemy w dzienniku budowy rezygnację z pełnienia obowiązków z datą. Nowy kierownik budowy wpisem w dzienniku budowy potwierdza przejęcie obowiązków na budowie." http://lbs.piib.org.pl/wiadomosci/52/prawo-budowlane-po-28-czerwca-2015r-.html

    • Tooba.pl 2016-12-14T13:01:03Z

     To interesująca informacja. W wielu inspektoratach nadzoru budowlanego nadal można jednak pobrać druki powiadomień o zmianie kierownika budowy, z czego mogłoby wynikać, że takowe powiadomienia nadal są wymagane (tutaj przykład: http://pinb.kartuzy.ibip.pl/public/?id=178619 ).