Czym jest dziennik budowy?

Dziennik budowy to bardzo ważny dokument urzędowy, w którym rejestruje się przebieg robót budowlanych. Jego zgubienie lub zniszczenie skutkuje poważnymi konsekwencjami, począwszy od nałożenia kary grzywny. Dziennik budowy jest jednocześnie niezbędny do odbioru domu i nadania mu numeru administracyjnego.

Uzyskanie dziennika należy do obowiązków inwestora. Wniosek o jego wydanie należy złożyć w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta na prawach powiatu. Dokument ten jest zgodny z prawem budowlanym tylko wówczas, gdy zarejestruje go i opieczętuje właściwy organ. Objętość dziennika, a co za tym idzie – także jego cena – jest uzależniona od wielkości inwestycji, której będzie dotyczył. Dla budowy domu jednorodzinnego powinien wystarczyć dziennik z kilkunastoma stronami. Warto przy tym wiedzieć, że dziennik budowy ma status dokumentu urzędowego. Oznacza to przyznanie mu rangi silnego środka dowodowego, większość przepisów proceduralnych wiąże bowiem z dokumentami urzędowymi domniemanie prawdziwości ich treści. Zachowanie rangi dokumentu urzędowego jest możliwe jednak jedynie wówczas, gdy dziennik będzie prowadzony zgodnie z przepisami.

Rozpoczęcie budowy bez dziennika grozi mandatem
Rozpoczęcie budowy bez dziennika grozi mandatem

Kierownik dokonuje wpisów

Dziennik budowy to zeszyt formatu A4, którego wygląd ściśle określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2012 roku. Strony zeszytu są ponumerowane, co ma ułatwić chronologiczne prowadzenie zapisów i tym samym utrudnić zdekompletowanie czy zafałszowanie przebiegu budowy. Ponadto strony są podwójne; każda z nich posiada swoją kopię. Na stronie tytułowej powinny znaleźć się między innymi informacje na temat inwestora oraz adresu i rodzaju budowy. Przed rozpoczęciem inwestycji w zeszycie wpisuje się także osoby, które będą odpowiedzialne za kierownictwo, nadzór i kontrolę techniczną robót budowlanych. Dziennik powinien stale znajdować się na terenie budowy i być dostępny dla osób, upoważnionych do dokonywania w nim wpisów. Należy go jednocześnie przechowywać w taki sposób, który zabezpiecza ten dokument przed zniszczeniem lub zagubieniem.

Dziennik budowy powinien stale znajdować się na terenie budowy i być dostępny dla osób upoważnionych do dokonywania w nim wpisów. 

Dokumentowanie realizacji budowy w dzienniku należy do obowiązków kierownika budowy. Powinien w nim rejestrować przebieg robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania budowy. Zapisów w dzienniku budowy, oprócz kierownika budowy, może dokonywać także inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, osoby wykonujące czynności geodezyjne, pracownicy organów uprawnionych do kontroli (m.in. nadzoru budowlanego, inspektor pracy i sanitarny) oraz inwestor. Wpisy tych osób powinny mieścić się w granicach ich obowiązków. I tak na przykład architekt, który stwierdzi niezgodność robót z projektem, ma prawo zażądać ich przerwania, dokonując odpowiedniego wpisu w dzienniku. Z kolei inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydać kierownikowi zalecenia, również potwierdzone odpowiednim wpisem.

Dziennik budowy jest niezbędny do odbioru domu i nadania mu numeru administracyjnego
Dziennik budowy jest niezbędny do odbioru domu i nadania mu numeru administracyjnego

Kara za brak dziennika

Prawo budowlane przewiduje, że ten, kto podjął się rozpoczęcia robót budowlanych bez wymaganego dziennika, może zostać ukarany mandatem w wysokości od 50 do 500 zł. Brak dokumentu lub prowadzenie go w sposób nieprawidłowy naraża dodatkowo kierownika budowy na odpowiedzialność przed odpowiednią izbą samorządu zawodowego. Podobnie jest w sytuacji, gdy kierownik budowy bezprawnie zabierze ze sobą dziennik i nie zechce go oddać. Takie przypadki zdarzają się w momentach konfliktowych, gdy kierownik odchodzi z budowy lub zostaje z niej zwolniony. Należy wówczas pamiętać, że nie ma on prawa do zatrzymania dziennika budowy, a gdy pomimo wezwań nie zgadza się na jego zwrot – sprawę można zgłosić na policję.
Oryginał dziennika budowy jest jednym z dokumentów, które inwestor jest zobowiązany złożyć razem z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomieniem o zakończeniu budowy.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.