Obowiązkowe przeglądy techniczne budynku

Posiadanie domu jednorodzinnego to nie tylko przyjemność, ale także obowiązki związane z koniecznością dbania o należyty stan techniczny budynku. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przeprowadzania regularnych kontroli. Część z nich należy wykonywać co roku, pozostałe raz na pięć lat.

Właściciel domu jednorodzinnego po ukończeniu budowy nie może zapomnieć o tym, że stan budynku trzeba na bieżąco kontrolować. Zaniedbania w tym zakresie mogą sporo kosztować i doprowadzić do awarii. Do podstawowych obowiązków właściciela nieruchomości należy więc utrzymanie domu w stanie technicznym gwarantującym bezpieczeństwo mieszkańców. Z tym obowiązkiem wiąże się konieczność zlecania i ponoszenia kosztów okresowych kontroli.

Co roku i raz na pięć lat

I tak co najmniej raz w roku należy sprawdzić stan techniczny kominów (przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz instalacji gazowej. Kominy trzeba też regularnie czyścić – przewody dymowe od pieców opalanych paliwem stałym co najmniej cztery razy w roku, a od spalinowych – dwa razy. Czyszczenie przewodów wentylacyjnych powinno być przeprowadzane co najmniej raz w roku.

Przewody kominowe powinny być regularnie czyszczone
Przewody kominowe powinny być regularnie czyszczone
Bardziej gruntowny przegląd stanu technicznego budynku dokonuje się co pięć lat. Wówczas jest przeprowadzana kontrola stanu technicznego i przydatności domu do użytkowania, jego estetyki oraz otoczenia, a także instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie m.in. sprawności połączeń, zabezpieczeń oraz oporności izolacji przewodów i uziemień instalacji i aparatów. Co pięć lat kontroluje się nie tylko domy jednorodzinne, ale także inne obiekty wolnostojące – garaże, komórki, a także przyłącza kanalizacyjne, szamba i ogrodzenia. Ponadto w razie wystąpienia takich zjawisk jak m.in. wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, pożary lub powodzie należy przeprowadzić kontrolę bezpiecznego użytkowania domu.

Do podstawowych obowiązków właściciela nieruchomości należy utrzymanie domu w stanie technicznym gwarantującym bezpieczeństwo mieszkańców. Z tym obowiązkiem wiąże się konieczność zlecania i ponoszenia kosztów okresowych kontroli.

Dokumentacja

Właściciel domu jednorodzinnego nie ma obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego z wpisami wyników kontroli, ale musi zbierać dokumenty z przeglądów. Po każdej kontroli powinien zostać sporządzony odpowiedni protokół, a po czyszczeniu przewodów – dokument potwierdzający wykonanie tej pracy. Chodzi tutaj nie tylko o zbieranie dokumentacji na własne potrzeby, ale także o możliwość ich okazania w razie kontroli inspektorów nadzoru budowlanego. Brak odpowiedniej dokumentacji może równiez skutkować problemami z wypłatą ubezpieczenia (na przykład w razie pożaru).

Właściciel domu jednorodzinnego nie ma obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego, ale musi zbierać dokumenty z przeglądów. Chodzi tutaj nie tylko o gromadzenie dokumentacji na własne potrzeby, ale także o możliwość ich okazania w razie kontroli.

Kto kontroluje?

Kontrole okresowe przeprowadzają wyłącznie osoby dysponujące uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności. Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne mogą być również kontrolowane przez mistrzów kominiarskich. Jeśli podczas kontroli zostaną stwierdzone uszkodzenia, które mogłyby skutkować zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi, to właściciel jest zobowiązany do ich usunięcia jeszcze w trakcie kontroli lub bezpośrednio po niej. A kto sprawdza, czy właściciel wywiązuje się ze swoich obowiązków w zakresie przeprowadzania kontroli? Nadzór budowlany jest do tego zobowiązany: może zażądać przedłożenia aktualnych protokołów z okresowych kontroli, a jeśli stwierdzi, że stan obiektu zagraża zdrowiu i życiu ludzi, to może nałożyć nakaz przeprowadzenia dodatkowej kontroli.
Gdy inspektor nadzoru budowlanego stwierdzi, że budynek jest w nienależytym stanie lub że właściciel nie usuwa uszkodzeń i nie uzupełnia braków, to konsekwencje dla kontrolowanego mogą okazać się nieprzyjemne – inspektor może nałożyć mandat. A jeśli nieprawidłowości i uszkodzenia nie zostaną w porę usunięte, to sprawa może skończyć się w sądzie wnioskiem o areszt lub ograniczenie wolności.

Komentarze

  • Gość 2015-03-14T17:46:19Z

    "to sprawa może skończyć się w sądzie wnioskiem o areszt lub ograniczenie wolności" Oczywiście ze względu na koszty pobytu w więzieniu, będzie to areszt domowy

    • Niezły Gość 2017-01-25T13:45:15Z

      Lubię to:)