Prowadzenie działalności gospodarczej w domu jednorodzinnym

Prowadzenie działalności we własnym domu to dobra alternatywa dla wynajmowania drogiego lokalu użytkowego. Zgodnie z prawem każda zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego powinna być zgłoszona staroście. Czy wymagane jest jednak zgłoszenie, jeśli jednoosobowa działalność gospodarcza będzie prowadzona w biurze zaaranżowanym w jednym z pokojów w domu?

Zgodnie z art. 71 ustawy Prawo budowlane poprzez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumiemy podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. A zatem nie są potrzebne żadne formalności budowlane, jeśli planujemy prowadzenie działalności, która nie ma wpływu na wyżej wymienione warunki. Jeśli jednak przewidywana działalność będzie wpływała na nie, niezbędne będzie zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania właściwemu organowi. Ocenie zatem podlega to, czy i w jakim stopniu prowadzona działalność będzie wpływała na zmianę przypisanych obiektowi warunków, głównie odnoszących się do bezpieczeństwa jego dalszego użytkowania.

Jeśli przewidywana działalność będzie wpływała na zmianę przypisanych obiektowi warunków, głównie odnoszących się do bezpieczeństwa, niezbędne będzie dokonanie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania. 

Przyjmuje się, że działalność jednoosobowa mająca charakter pracy biurowej nie powinna wymagać zgłoszenia. Jednak w przypadku firmy zatrudniającej choćby jednego pracownika konieczne będzie dokonanie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania lokalu.

Przyjmuje się, że działalność jednoosobowa mająca charakter pracy biurowej nie powinna wymagać zgłoszenia
Przyjmuje się, że działalność jednoosobowa mająca charakter pracy biurowej nie powinna wymagać zgłoszenia

Jak zgłosić zmianę sposobu użytkowania?

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części należy złożyć w starostwie. We wniosku należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu. Poza tym należy dołączyć opis i rysunek (mapę) określające usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic działki i innych obiektów budowlanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, wraz z zaznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania. Niezbędny będzie także zwięzły opis techniczny określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń. W przypadku zmiany sposobu użytkowania mieszkania na biuro potrzebna będzie opinia rzeczoznawcy ds. BHP i sanitarno-higienicznych. Dołączyć należy też oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz zaświadczenia o zgodności z planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy (w razie braku tego pierwszego) i ekspertyzy technicznej wykonanej przez specjalistę mającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

Wniosek należy złożyć w starostwie. Jeżeli w ciągu 30 dni nie zostanie wniesiony sprzeciw, możemy zmienić sposób użytkowania. Mamy na to 2 lata od doręczenia zgłoszenia.

Zgłoszenie powinno być dokonane przed zmianą sposobu użytkowania obiektu lub jego części, w przeciwnym wypadku będziemy oskarżeni o samowolę budowlaną.

Projekt domu jednorodzinnego z częścią usługową
Projekt domu jednorodzinnego z częścią usługową

Sprzeciw starosty

Jeżeli w ciągu 30 dni od dostarczenia zgłoszenia starostwo nie wniesie sprzeciwu, możemy zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Na zmianę sposobu użytkowania mamy 2 lata od doręczenia zgłoszenia. Możemy otrzymać sprzeciw, jeśli zamierzona zmiana sposobu użytkowania będzie wymagała wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę (w takim przypadku należy wystąpić o takie pozwolenie), jeśli narusza ustalenia obowiązującego planu zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy lub jeśli może zagrażać bezpieczeństwu ludzi i mienia, może spowodować pogorszenie stanu środowiska lub zabytków, warunków zdrowotno-sanitarnych, powodować uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Samowolna zmiana sposobu użytkowania

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia jest określana samowolą. W przypadku jej wykrycia powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wstrzymuje użytkowanie obiektu, nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów wymaganych przy zgłoszeniu oraz ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Jeżeli przeprowadzono zmianę użytkowania mimo sprzeciwu starostwa, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakaże przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu lub jego części.

Komentarze

 • Zbigniew 2017-01-15T10:13:51Z

  co zrobić gdy sąsiad myje auta ciężarowe na osiedlu domków jednorodzinnych - działki są o pow.700 m , brud z mytych aut leci bezpośrednio na mój balkon , na wywieszone pranie, jest też hałas

  • Tooba.pl 2017-02-01T12:42:25Z
   • Tooba.pl 2017-01-16T08:13:22Z

    Jeśli działalność sąsiada wykracza poza przyjęte normy, można wystąpić do sądu z żądaniem zaniechania naruszeń i przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Trzeba jednak pamiętać, że ocena, czy owa działalność rzeczywiście wykracza ponad przeciętną miarę, jest dokonywana na podstawie obiektywnych warunków panujących na danym terenie. Ocena ta niekoniecznie musi sprostać pańskim oczekiwaniom.

   • Franek 2015-03-04T09:36:52Z

    sąsiadka postanowiła zrobić sobie biuro, gdzie zatrudnia pięc osób praca odbywa się w cyklu 24 godzinnym na zmianę w odległości 4 m od granicy sąsiedniej działki , gdzie się normalnie mieszka czy nie powinna mnie wcześniej uprzedzić?

    • Tadeusz 2015-03-05T11:53:38Z

     Zmiana sposobu użytkowania domu lub jego części (czyli rozpoczęcie działalności gospodarczej) wymaga ustalenia, w drodze decyzji administracyjnej, warunków zabudowy. Organ wydający zgodę powinien najpierw upewnić się, czy nie naruszy ona interesu sąsiadów. Na pewno ładnie też byłoby ze strony sąsiadki, gdyby wcześniej uprzedziła Pana o swoim zamiarze. Jest już jednak po fakcie i jeśli prowadzona przez nią działalność jest dla Pana uciążliwa lub godzi w Pana interesy, to można dochodzić swoich praw na drodze administracyjnej lub sądowej.

     • qwerty 2020-10-30T13:32:32Z

      nie wymaga WZ jeżeli istnieje mpzp

    • alicja 2014-06-12T07:15:48Z

     super artykół---dziękuję