Przeniesienie pozwolenia na budowę

Czasami niemożliwe jest ukończenie budowy domu z powodów finansowych lub przyczyn losowych. Sprzedając działkę z rozpoczętą budową, istnieje możliwość dokończenia inwestycji przez nowego inwestora po przeniesieniu pozwolenia na budowę. Jakich formalności trzeba dopełnić?

Inwestor, który z przyczyn osobistych nie może rozpocząć czy ukończyć budowy domu i jest zmuszony sprzedać działkę, może to zrobić razem z pozwoleniem na budowę domu. W przypadku gdy nowemu właścicielowi gruntu odpowiada projekt domu, powinien złożyć wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę.

Warunki konieczne do przeniesienia pozwolenia na budowę

Zgodnie z art. 40 prawa budowlanego przeniesienie pozwolenia na budowę domu na nabywcę gruntu jest możliwe po spełnieniu trzech warunków. Przede wszystkim konieczna jest zgoda na przeniesienie pozwolenia na budowę osoby, na rzecz której zostało wydane to pozwolenie. Poza tym nowy inwestor musi przejąć zarówno prawa, jak i obowiązki związane z pozwoleniem. Niezbędne jest także złożenie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oznacza to tyle, że zanim zaczniemy ubiegać się o przeniesienie pozwolenia, wymagane jest uzyskanie prawa poprzez zakup na własność lub uzyskanie użytkowania wieczystego gruntu.

Warto pamiętać, że przenosząc pozwolenie na budowę, nie jest konieczne udowadnianie, że posiada się wydane byłemu właścicielowi gruntu warunki zabudowy, ponieważ istnieje domniemanie, że inwestor spełnił wymogi, skoro zostało wydane pozwolenie na budowę.

Formalności związane z uzyskaniem przeniesienia pozwolenia

Składając wniosek o przeniesienie, konieczne jest podanie danych identyfikacyjnych inwestora, nazwę i rodzaj zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu, numer i datę wydania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dane inwestora, na rzecz którego zostało wydane pozwolenie na budowę. Poza tym do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające spełnienie wyżej wymienionych warunków, a więc oświadczenie o posiadaniu prawa do

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodę poprzedniego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana, a także oświadczenie nowego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w pierwotnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

W przypadku gdy od rozpoczęcia budowy przez poprzedniego właściciela minęły ponad 3 lata, konieczne będzie przedłożenie zarejestrowanego przez poprzedniego inwestora dziennika budowy. Jest to wymagane do oceny, czy decyzja o pozwoleniu na budowę jest aktualna. Bowiem pozwolenie na budowę nie może być przeniesione na nowego inwestora, jeżeli decyzja o pozwoleniu na budowę wygasła, czyli inwestor nie rozpoczął budowy przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę

Wniosek o decyzję w sprawie przeniesienia pozwolenia należy składać u tej osoby, która ją wydała. A zatem jeśli wydał ją starosta, to należy wniosek kierować do starosty, jeśli wojewoda – to do wojewody. Decyzja powinna zostać wydana w ciągu 1 miesiąca, a w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania. Stronom przysługuje możliwość odwołania się od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Należy jednak podkreślić, że starosta lub wojewoda nie może odmówić przeniesienia decyzji, jeśli zostają spełnione wszystkie wymagania formalne. Stronami w postępowaniu są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie pozwolenia na budowę, a więc były i obecny właściciel.