Szkody górnicze. Budowa z problemami

Gdy planujemy budowę domu, najlepiej żeby była realizowana na działce o stabilnych gruntach. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Na terenach objętych szkodami górniczymi też się buduje, tyle tylko, że wówczas trzeba pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu budynku.

Szkody górnicze powstają na terenach objętych działaniem kopalni. W zależności od stopnia zniszczeń, szkody dzieli się na kategorie – od I do V, przy czym I oznacza zmiany o najłagodniejszym charakterze, a V – poważne zniszczenia, w przypadku których lepiej zrezygnować z budowy. Na terenach objętych działalnością zakładów górniczych mogą występować wstrząsy górnicze, deformacje powierzchni (niecki, zapadliska, uskoki liniowe, szczeliny) oraz zmiany stosunków wodnych (podniesienie poziomu wód gruntowych).

O właściwe zabezpieczenie budynku trzeba zadbać już na etapie wyboru projektu i materiałów budowlanych. Najdroższe zabezpieczenia będą konieczne w przypadku najbardziej intensywnych szkód z kategorii IV. Wówczas

Minimalna klasa betonu elementów konstrukcyjnych budynków wznoszonych na terenach objętych wpływem eksploatacji górniczej to B15
Minimalna klasa betonu elementów konstrukcyjnych budynków wznoszonych na terenach objętych wpływem eksploatacji górniczej to B15
należy zwrócić uwagę m.in. na obrys planowanego obiektu. Najlepiej aby dom powstał na rzucie w kształcie prostokąta, bez wykuszy i tym podobnych urozmaiceń. Jego bryła powinna być zwarta i sztywna, a układ konstrukcyjny – symetryczny. Najlepiej aby klatka schodowa znalazła się w połowie długości segmentu. Wewnątrz budynku ściany nośne również powinny przebiegać bez załamań. Im wyższa kategoria szkód górniczych, tym bardziej trzeba pilnować prostoliniowego układu ścian. Ściany nośne powinny być rozmieszczone symetrycznie w stosunku do osi podłużnej i poprzecznej segmentu. Natomiast jeśli pod budynkiem ma powstać podpiwniczenie, to powinno rozciągać się pod całością budynku, a nie tylko pod jego częścią. To zalecenie wynika z konieczności wykonania ław fundamentowych lub płyty fundamentowej jako sztywnego rusztu żelbetowego. Dodatkowo pod ławami powinna znaleźć się zagęszczona mechanicznie podsypka piaskowa o grubości uzależnionej od kategorii szkód oraz długości budynku (jej grubość może wynosić od 30 do 100 cm). W przypadku działek na terenach objętych III i IV kategorią szkód górniczych dobrze jest wykonać przekątne ściągi żelbetowe w poziomie rusztu fundamentowego, a na wszystkich ścianach nośnych – specjalne wieńce żelbetowe. Zaleca się także wykonanie stropu żelbetowego. Dla odpowiedniego zabezpieczenia budynku duże znaczenie mają także materiały budowlane. Minimalna klasa betonu do wykonania elementów konstrukcyjnych to B15, a stali do zbrojeń: A-I gatunku St3SY, A-II gatunku 18G2, A-III gatunku 34GS.

Szczegółowe wytyczne dotyczące wznoszenia budynków na terenach objętych szkodami górniczymi można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Decyzję zezwalającą na realizację budowy na danym terenie podejmuje się na podstawie przewidywanego charakteru i intensywności oddziaływań szkód górniczych oraz warunków wodnych i gruntowych.

Komentarze