Zadania geodety podczas budowy domu

Geodeta jest niezbędny podczas realizacji inwestycji budowlanej. Współpraca z nim trwa od momentu zakupu gruntu po oddanie budynku do użytku. Do jego zadań należy m.in. wytyczenie granic działki oraz wyznaczenie miejsc doprowadzenia przyłączy.

Pierwsze zadanie możemy zlecić geodecie jeszcze zanim zostanie kupiona działka. Jego pomoc będzie niezbędna zwłaszcza wówczas, gdy zechcemy upewnić się co do dokładnego przebiegu granic działki. Z usług geodety na pewno warto skorzystać przed postawieniem ogrodzenia. Geodeta sprawdzi i precyzyjnie wyznaczy w terenie jego umiejscowienie.

Jedno z zadań geodety polega na wytyczeniu budynku w terenie zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania działki.

Mapa do celów projektowych

Kolejny moment na skorzystanie z usług geodety nadejdzie podczas adaptacji projektu gotowego. Aby architekt mógł zaplanować osadzenie budynku na działce, niezbędna jest mapa do celów projektowych. Wykonuje ją właśnie geodeta. Architekt adaptujący następnie lokalizuje na niej budynek oraz planuje przebieg wszystkich przyłączy. 

 

Geodeta wytycza granice działki oraz wyznacza osie geometryczne bryły budynku
Geodeta wytycza granice działki oraz wyznacza osie geometryczne bryły budynku

 

Wytyczenie budynku

Geodeta ponownie pojawia się na placu budowy po dopełnieniu wszystkich formalności i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, gdy roboty mogą już ruszyć na dobre. Geodeta wytycza budynek w terenie zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania działki. W tym celu za pomocą zamontowanych w gruncie znaków geodezyjnych wyznacza charakterystyczne punkty i osie geometryczne domu. Ich liczba zależy od informacji przekazanych przez kierownika budowy, który określa, jakie wymiary są ważne dla bryły budynku. Po ich wytyczeniu geodeta dokonuje stosownego wpisu do dziennika budowy (do dziennika są wpisywane wszystkie pomiary geodezyjne) oraz przekazuje inwestorowi szkice wytyczenia.

Współpraca z geodetą trwa od momentu zakupu gruntu po oddanie budynku do użytku.

Pomiar przyłączy

Zadaniem geodety jest również wytyczenie i pomiar przyłączy. Zaprojektowane przez architekta przyłącza muszą zostać właściwie zlokalizowane na terenie działki, a później, gdy będą już doprowadzone do budynku – geodeta wykonuje ich pomiar powykonawczy oraz opracowuje ich mapę powykonawczą. W związku z tym, aby na mapach został przedstawiony ich rzeczywisty przebieg, geodeta powinien dokonać stosownych pomiarów jeszcze przed zasypaniem przyłączy.

Inwentaryzacja powykonawcza

Na tym jednak nie koniec. Gdy dom stanie już w całej swej okazałości, geodeta pojawia się po raz kolejny. Teraz musi dokonać pomiaru powykonawczego budynku. W trakcie inwentaryzacji sprawdza zgodność zrealizowanego obiektu z wcześniejszym wytyczeniem geodezyjnym (ustala zgodność jego usytuowania z projektem zagospodarowania działki). 

Komentarze