Mapa geodezyjna – co to jest, kto ją sporządza i do czego jest potrzebna?

Planując budowę domu lub podział nieruchomości, należy przygotować mapę geodezyjną, sporządzaną na podstawie mapy zasadniczej. Na mapie do celów projektowych powinny znaleźć się m.in. dane dotyczące uzbrojenia i ukształtowania terenu, granic działki i jej otoczenia oraz innych istotnych obiektów.

Mapa geodezyjna - do czego jest potrzebna?
Mapa geodezyjna - do czego jest potrzebna?

Mapa geodezyjna i jej rodzaje

Mówiąc o mapie geodezyjnej, najczęściej mamy na myśli mapę do celów projektowych, która jest niezbędna podczas opracowywania projektu architektoniczno-budowlanego, a także do uzyskania pozwolenia na budowę czy użytkowanie nieruchomości. Tymczasem pod tym terminem kryją się 4 rodzaje map geodezyjnych:

 • mapa zasadnicza,
 • mapa do celów projektowych,
 • mapa inwentaryzacyjna,
 • mapa multimedialna.

Mapa zasadnicza, czyli Podstawowa Mapa Kraju, nie jest zbyt często aktualizowana, dlatego do celów projektowych sporządza się dodatkową mapę geodezyjną, bazującą jednak na zasadniczej. Kopię mapy zasadniczej możemy uzyskać w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta – za jej udostępnienie zapłacimy kilkadziesiąt złotych. Opracowanie mapy geodezyjnej do celów projektowych może jednak trochę potrwać – z pewnością nie dostaniemy jej „od ręki”, ponieważ geodeta musi wykonać niezbędne pomiary, by nanieść poprawki na mapie zasadniczej. Dlatego warto zamówić ją przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem, by móc w planowanym terminie złożyć wniosek o pozwolenie na budowę, zlecić architektowi wykonanie projektu domu i wykonać niezbędne przyłącza (np. gaz, wod.-kan., energia elektryczna). Trzeba przy tym pamiętać, że taka mapa geodezyjna ma swój termin ważności – zazwyczaj przyjmuje się, że jest aktualna przez 3 miesiące lub do momentu wprowadzenia pierwszych istotnych zmian na terenie budowy.

Mapę inwentaryzacyjną opracowuje się już w trakcie budowy – musi ona być wykonana w kilku wersjach, obejmujących osobno sam budynek, instalację elektryczną, gazową, grzewczą, wodociągową i kanalizacyjną. Są one o tyle istotne, że bez tego rodzaju map nie uzyskamy pozwolenia na użytkowanie budynku, a zatem nie będziemy mogli wprowadzić się do nowo wybudowanego domu.

W momencie, gdy nie mamy dostępu do żadnych innych map interesującego nas obszaru, możemy skorzystać z map multimedialnych, które zostały umieszczone na portalu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii www.geoportal.gov.pl w zakładce „Dane”.

Zawartość map geodezyjnych

Mapa zasadnicza, będąca podstawą dla pozostałych map geodezyjnych, zawiera przede wszystkim dane dotyczące granic poszczególnych działek oraz ich uzbrojenia i ewentualnej zabudowy, a także ukształtowania terenu. Jest to dość ogólna mapa, dlatego niekiedy warto skorzystać z uzupełniającej ją mapy ewidencyjnej, która najczęściej jest dostępna w formie elektronicznej. Możemy pozyskać z niej informacje o dokładnych granicach nieruchomości, adresach budynków i klasie gruntu.

Na mapie geodezyjnej do celów projektowych powinny znajdować się wszystkie dane z mapy zasadniczej. Oprócz tego musi ona zawierać następujące elementy:

 • otoczenie danej działki w odległości co najmniej 30 m,
 • wyraźne granice działki,
 • położenie sąsiadujących budynków i ich przeznaczenie,
 • położenie dróg i ulic,
 • położenie terenów zielonych (z zaznaczeniem pomników przyrody, jeśli istnieją na danym obszarze),
 • granice terenów o różnym przeznaczeniu,
 • linie zabudowy,
 • obiekty infrastruktury technicznej.

Poza tym na mapie geodezyjnej musi być umieszczona informacja o skali, w jakiej została wykonana (zazwyczaj jest to co najmniej 1:500), a także data opracowania, dane osobowe inwestora i geodety (w tym numer uprawnień), kancelaryjne oznaczenie zgłoszenia prac geodezyjnych, dane adresowe działki i nazwa miejscowości oraz zaznaczenie aktualizowanego obszaru.

Kiedy trzeba sporządzić mapę geodezyjną?

Mapa geodezyjna, stanowiąca aktualizację mapy zasadniczej, jest potrzebna przede wszystkim w trakcie planowania budowy domu: jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia budowy), do pozwolenia na użytkowanie budynku, a także do opracowania projektu architektoniczno-budowlanego i projektu zagospodarowania działki.

Budowa domu lub projektowanie zagospodarowania działki to nie jedyna sytuacja, w której sporządza się tego rodzaju mapę. Będziemy jej potrzebować również w przypadku podziału lub scalania nieruchomości – wówczas musi ona zawierać projekt podziału. Oprócz tego mapę geodezyjną załączamy do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Mapa geodezyjna to zadanie dla geodety z uprawnieniami
Mapa geodezyjna to zadanie dla geodety z uprawnieniami

Jak powstaje mapa geodezyjna?

Sporządzenie mapy geodezyjnej do celów projektowych można zlecić wyłącznie geodecie, który posiada odpowiednie uprawnienia do takich zadań, regulowane przez ustawę Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z 1989 roku. Do opracowania mapy potrzebna będzie kopia mapy zasadniczej, a także dokładne dane dotyczące naszej działki oraz pomiary terenu, przeprowadzane przez geodetę. Przed rozpoczęciem działań w terenie należy złożyć zgłoszenie prac geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Po wykonaniu pomiarów geodezyjnych na wskazanej działce, geodeta porównuje ich wyniki z danymi zamieszczonymi na mapie zasadniczej i nanosi na nią aktualizacje (jeżeli zachodzi taka potrzeba, tzn. jeśli występują istotne różnice). Dokument z wprowadzonymi zmianami przekazywany jest ponownie do PODGiK, gdzie przygotowywana jest zaktualizowana mapa geodezyjna. Po opatrzeniu każdego egzemplarza pieczątką geodety, mapa jest przekazywana inwestorowi, który zlecił jej wykonanie.

Koszty opracowania mapy geodezyjnej

Cena mapy geodezyjnej do celów projektowych jest uzależniona od kilku czynników, do których należy m.in. wielkość działki, ukształtowanie terenu i region, w którym znajduje się owa nieruchomość, a także rodzaj inwestycji, którą zamierzamy na danym terenie zrealizować.

Obecnie, w 2022 roku szacunkowy koszt wykonania mapy geodezyjnej w 3 egzemplarzach waha się w granicach 1300-2000 zł, przy czym najczęściej spotykana cena to ok. 1500-1600 zł. Warto zaznaczyć, że dotyczy to działek o wielkości do 1 hektara – dla większych nieruchomości ceny mogą być wyższe. 

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.