Zakończenie budowy domu. Zawiadomienie czy pozwolenie na użytkowanie?

Zanim wprowadzimy się do świeżo wybudowanego domu, należy zadbać o dopełnienie niezbędnych formalności. W większości przypadków wystarczy zawiadomienie, w niektórych trzeba uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

Budowa domu wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności. Warto ich pilnować na bieżąco, aby na końcu nie mieć problemów ze skompletowaniem niezbędnych dokumentów. Wszystkie procedury powinny zostać odnotowane w dzienniku budowy. Aby zakończyć budowę domu, jej kierownik musi zamknąć dziennik budowy oraz złożyć oświadczenie o zgodności wykonanych prac z projektem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami. Powinien także dopilnować, aby teren budowy został uporządkowany i następnie potwierdzić ten stan odpowiednim oświadczeniem.

Dom ukończony? Można się wprowadzać, pod warunkiem jednak, że wcześniej zostaną dopełnione wszystkie formalności

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Zawiadomienie o zakończeniu budowy domu, podobnie jak wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, składa się we właściwym powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego. Prawo nie określa terminu, kiedy należy to zrobić; wymóg jest jeden – bez dopełnienia tych formalności budynek nie może zostać zamieszkany. Do zawiadomienia należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty, czyli wspomniane wyżej oświadczenia kierownika budowy, dziennik budowy, oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (jeśli użytkowanie wybudowanego obiektu jest od tego uzależnione), protokoły badań i sprawdzeń wszystkich instalacji (przygotowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje), dokumentację geodezyjną oraz potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy (podpisane przez przedstawiciela przedsiębiorstwa sieciowego). Jeśli w ciągu 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy organ nie wniesie sprzeciwu, można wprowadzać się do domu.

Na koniec budowy kierownik musi zamknąć dziennik budowy oraz złożyć oświadczenie o zgodności wykonanych prac z projektem budowlanym i obowiązującymi przepisami. 

Pozwolenie na użytkowanie

Kiedy wymagane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie? Dotyczy ono przede wszystkim budynków użyteczności publicznej. W przypadku domów jednorodzinnych jest wymagane, gdy budynek ma być użytkowany przed zakończeniem wszystkich prac budowlanych lub wówczas, gdy nadzór budowlany nałoży taki obowiązek na inwestora.

Inwestor może też wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zamiast dokonać zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie dołącza się te same dokumenty. Ponadto potrzebne są oświadczenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej o braku sprzeciwu lub uwag. Wymóg dostarczenia tych dwóch oświadczeń oznacza, że aby je uzyskać, obydwie instytucje należy powiadomić o zakończeniu budowy z odpowiednim wyprzedzeniem (mają następnie 14 dni na wyrażenie opinii). Wniosek o pozwolenie na użytkowanie stanowi jednocześnie wezwanie inspektora nadzoru budowlanego do przeprowadzenia kontroli postawionego budynku. Kontrola powinna odbyć się w ciągu 21 dni od złożenia wniosku, a inwestor ma obowiązek w niej uczestniczyć.