Wycięcie drzewa na działce

Co zrobić, gdy na zakupionej działce rośnie duże drzewo, które przeszkadza nam w budowie wymarzonego domu? Należy złożyć wniosek o zezwolenie na wycinkę. Za wycięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia grożą bowiem wysokie kary.

Usunięcie drzew lub krzewów z naszej działki wymaga zezwolenia. Bez niego możemy zostać obciążeni karą pieniężną wynoszącą nawet kilka tysięcy złotych! Wniosek o usunięcie drzewa lub krzewu należy złożyć w wydziale ochrony środowiska w urzędzie gminy lub dzielnicy, w której położona jest nieruchomość. Zezwolenia wydaje prezydent miasta, burmistrz lub wójt. Wnioskować o nie może właściciel nieruchomości lub inna osoba, jednak tylko w przypadku gdy dołączy pismo poświadczające, że właściciel wyraził zgodę na wycinkę. Trudniej będzie uzyskać zgodę, jeśli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków. Wtedy zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator budynków. Jeśli zaś dom jest położony na obszarze objętym ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody, należy uzyskać dodatkowo zgodę dyrektora parku narodowego lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Wysokość opłaty jest uzależniona m.in. od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa
Wysokość opłaty jest uzależniona m.in. od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa

Jak powinien zostać sporządzony wniosek?

Gotowe formularze wniosku o zezwolenie na wycięcie drzew lub krzewów można uzyskać w wielu urzędach. Wniosek można także przygotować samodzielnie. Musi on zawierać przede wszystkim imię, nazwisko i adres właściciela i posiadacza nieruchomości oraz tytuł prawny do władania nieruchomością. Poza tym należy podać nazwę gatunku drzewa lub krzewu przeznaczonego do usunięcia, obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm, a także przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo. Oprócz tego należy określić przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, a także powierzchnię terenu zajmowanego przez krzewy, które zostaną usunięte.

Wniosek o usunięcie drzewa lub krzewu należy złożyć w wydziale ochrony środowiska w urzędzie gminy lub dzielnicy, w której położona jest nieruchomość. Zezwolenia wydaje prezydent miasta, burmistrz lub wójt.

Jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia?

Nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie drzew owocowych, pod warunkiem że teren nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie jest obszarem objętym ochroną krajobrazową. Należy jednak uważać na drzewa powszechnie uznane za owocowe, będące jednak gatunkami ozdobnymi – ich usunięcie musimy zgłosić. Można także wyciąć bez zezwolenia drzewa, których wiek nie przekracza pięciu lat, oraz drzewa i krzewy rosnące na plantacjach. Natomiast drzewa rosnące w lesie podlegają zasadom określonym w ustawie o lasach.

Opłaty za usunięcie drzewa

Zarówno złożenie wniosku, jak i uzyskanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa lub krzewów nie podlega opłacie skarbowej. Jednak właściciel, który chce usunąć drzewo, musi zapłacić kwotę, której wysokość zależy od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa. Obwód pnia mierzy się na wysokości 130 cm. Jeśli drzewo rozwidla się na wysokości mniejszej niż 130 cm, opłata jest liczona za każdy pień odrębnie. Należy pamiętać, że im grubsze jest drzewo, tym opłata za jego wycięcie będzie wyższa. Z pewnością więcej zapłacimy także za usunięcie drzew z terenów zieleni, uzdrowisk, obszarów ochrony uzdrowiskowej czy terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Trzeba zwrócić uwagę jednak na fakt, że opłata pobierana za usunięcie drzew i krzewów jest niższa od kary za nielegalną ich wycinkę.

Jeśli chcemy uniknąć wniesienia opłat za usuwane drzewa lub krzewy, możemy zaproponować we wniosku dokonanie przesadzeń lub nasadzeń zastępczych.

Nie będziemy musieli ponosić kosztów usunięcia drzew czy krzewów, jeśli na terenie, z którego chcemy je wyciąć, nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Oznacza to tyle, że zapłacimy jedynie za wycięcie drzewa lub krzewu z terenów zieleni przeznaczonym na cele związane z prowadzeniem działalności. Opłacie nie podlega także wycięcie drzew i krzewów związanych z odnową i pielęgnacją roślinności na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Dodatkowo kiedy wycinka jest uzasadniona zagrożeniem bezpieczeństwa ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych, zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego lub kolejowego, jest związana z przebudową dróg publicznych czy linii kolejowych, nie będziemy musieli ponosić żadnych kosztów. Nie zapłacimy także za usunięcie drzew, które wyrosły na terenie po zakwalifikowaniu go w miejscowym planie zagospodarowania na cele budowlane, za drzewa, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie z przyczyn niezależnych od właściciela nieruchomości, oraz za wycięcie topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, jeśli w sezonie wegetacyjnym zastąpimy je drzewami innych gatunków. Jednak trzeba podkreślić, że fakt, iż za wycinkę nie zapłacimy, nie oznacza, że można jej dokonać bez zezwolenia.

Pamiętajmy jednak, że niekiedy udzielenie zezwolenia jest uzależnione nie tylko od uzasadnienia swojej prośby, lecz także od przesadzenia drzew lub krzewów we wskazane miejsce albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych roślin. Jeśli chcemy uniknąć wniesienia opłat za usuwane drzewa lub krzewy, możemy zaproponować we wniosku dokonanie przesadzeń lub nasadzeń zastępczych. Opłaty za wycinkę drzew należy uiścić w terminie 14 dni od uprawomocnienia się decyzji, która ustala jej wysokość. Podana suma na wniosek właściciela nieruchomości może zostać rozłożona na raty lub termin jej uiszczenia może zostać przesunięty, jednak na okres nie dłuższy niż trzy lata. Jeśli urząd odmówi zgody, możemy się odwołać od decyzji w ciągu 14 dni od jej wydania.

Informacje na temat aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących wycinania drzew i krzewów można znaleźć w tekście: http://jakbudowac.pl/Zanim-wytniesz-zglos.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.