Budowa przyłączy – jakie formalności są wymagane?

Znowelizowane w ubiegłym roku Prawo budowlane zniosło obowiązek dołączenia do projektu budowlanego oświadczeń dostawców o możliwości przyłączenia mediów. Doprowadzenie sieci wodociągowej czy elektroenergetycznej jest sprawdzane dopiero na etapie odbierania gotowego budynku.

Obecnie inwestor, który dokonuje zgłoszenia budowy (lub ubiega się o pozwolenie na budowę), nie musi załączać do dokumentacji oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostawy i warunkach przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, elektroenergetycznej czy gazowej. To ukłon w stronę inwestorów. Dzięki zniesieniu tego obowiązku inwestorzy mają mniej formalności do dopełnienia przed rozpoczęceim budowy. Z drugiej strony jednak zniesienie wymogu uzyskania odpowiednich oświadczeń o dostawie mediów rodzi obawę, że część inwestorów po czasie (czyli po rozpoczęciu budowy domu) dowie się o braku możliwości doprowadzenia do ich działki wody czy prądu.

Doprowadzenie poszczególnych sieci jest sprawdzane na etapie odbierania gotowego budynku
Doprowadzenie poszczególnych sieci jest sprawdzane na etapie odbierania gotowego budynku

Przyłącza w interesie inwestora

Upewnienie się, co do możliwości doprowadzenia mediów, leży więc przede wszystkim w interesie inwestorów. To nie musi koniecznie polegać na uzyskaniu oświadczeń od odpowiednich gestorów. Czasem wystarczy zorientować się, jakie media są dostarczane do najbliższych sąsiadów. Nie ma przy tym przeszkód, aby w sytuacji, gdy określenie warunków przyłączenia do sieci jest wymagane dla dokonania innych czynności związanych z przygotowaniem projektu domu, inwestor otrzymał jednak od gestorów stosowne oświadczenia. 

Inwestor nie musi dysponować oświadczeniami o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, gazowej i elektroenergetycznej. 

Informacje dotyczące podłączenia obiektu do mediów są obecnie weryfikowane podczas oddawania budynku do użytku; do zawiadomienia o zakończeniu budowy inwestor ma obowiązek dołączyć potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy

21 dni na sprzeciw

Przypomnijmy, że budując przyłącza, inwestor może skorzystać z jednej z dwóch procedur: ze zgłoszeniem lub bez zgłoszenia. W pierwszym przypadku w zgłoszeniu do starostwa należy określić rodzaj, zakres i sposób prowadzenia prac oraz termin ich rozpoczęcia. Trzeba też dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, projekt zagospodarowania działki wraz z opisem technicznych instalacji, a także odpowiednie szkice, rysunki, pozwolenia i opinie, jeśli są wymagane. Prace można rozpocząć, jeśli w ciągu 21 dni nie wpłynie sprzeciw.

Plan sytuacyjny

Korzystając z drugiej możliwości, czyli realizacji przyłączy bez zgłoszenia, inwestor musi zamówić u projektanta wykonanie planu sytuacyjnego przyłączy na odpowiedniej mapie. Inwestor jest przy tym zobowiązany do stosowania przepisów prawa – w zależności od przyłączy – energetycznego lub o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.