Plan miejscowy a warunki zabudowy

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i warunki zabudowy to pojęcia, które nowym inwestorom początkowo niewiele mówią. Należy jednak dokładnie zapoznać się z nimi i to najlepiej jeszcze przed zakupem działki. Dzięki zawartym w nim informacjom dowiemy się między innymi, czy działka ma charakter budowlany oraz jakiego rodzaju budynek można na niej postawić.

Jeśli interesujący nas teren został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w praktyce oznacza to, że czekające nas zadanie jest dużo łatwiejsze. Nie musimy wówczas występować do urzędu z prośbą o wydanie decyzji na temat warunków zabudowy. Z miejscowego planu niemal natychmiast dowiemy się czy i jaki dom możemy zaplanować na interesującej nas posesji. Publikację planu znajdziemy w dzienniku urzędowym województwa; obecnie te zapisy coraz częściej są dostępne on-line - na stronach gminy w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Plan zagospodarowania 

Jakiego rodzaju informacje można znaleźć w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego? Z planu przede wszystkim powinniśmy dowiedzieć się jaki budynek będzie mógł powstać na wybranym przez nas terenie. Wytyczne będą dotyczyć jego

wielkości, usytuowania na działce oraz innych szczegółów dotyczących wyglądu domu. W miejscowym planie znajdziemy także między innymi informacje na temat intensywności zabudowy, linii obowiązujących lub nieprzekraczalnych, przy których powinny być sytuowane budynki, zasad ochrony środowiska oraz zasad dojazdu i parkowania samochodów. Ponadto analizując plan, poznamy zasady, które będą obowiązywały naszych sąsiadów, co pozwoli na uniknięcie w przyszłości niespodzianek. W praktyce zakres informacji zawartych w planie bywa jednak różny i zdarza się, że wytyczne są nieprecyzyjne. Na przykład pojęcia takie jak „stonowana kolorystyka” mogą być interpretowane na rozmaite sposoby. Podobnie rzecz się ma z wysokością budynku; można ją mierzyć do gzymsu lub do kalenicy. O konflikt więc nietrudno. Trzeba jednak pamiętać, że wymienione kwestie znajdują uregulowanie w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzeniu ministra infrastruktury.

 

Warunki zabudowy

Jeśli gmina nie przygotowała miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to konieczne będzie wystąpienie o decyzję dotyczącą warunków zabudowy. Stosowny wniosek składa się w urzędzie gminy. Może z nim wystąpić każda osoba, która planuje zakup działki. Decyzja o warunkach zabudowy określi między innymi wytyczne odnośnie  kształtowania ładu przestrzennego. Z otrzymanych zapisów dowiemy się więc jaką wysokość może mieć planowany budynek, jaki powinien być kąt nachylenia dachu oraz jaki procent powierzchni działki może zajmować budowla. Dokument określi także w jaki sposób do domu będzie dostarczana woda i energia elektryczna oraz w jaki sposób będą odprowadzane ścieki.

Decyzja zostanie wydana, jeśli działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej lub graniczy z nią pośrednio - przez drogę prywatną, jeśli posesja jest uzbrojona lub posiada projekt uzbrojenia, grunty nie wymagają zmiany przeznaczenia na budowlane, a teren nie jest objęty przepisami ochrony konserwatorskiej. Dodatkowo ważna jest także zasada tzw. dobrego sąsiedztwa. Zgodnie z nią parametry nowej zabudowy ustala się dostosowując jej wygląd do istniejącej już budowli, dostępnej z tej samej drogi publicznej. Jeśli któryś z wymienionych warunków nie zostanie spełniony, to inwestor może spotkać się z odmową wydania warunków zabudowy. Jeżeli jednak decyzja zostanie wydana, to otrzyma ją nie tylko inwestor, ale także jego przyszli sąsiedzi. Każda ze stron ma następnie 14 dni na złożenie odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego. Skargę na decyzję tego gremium można z kolei kierować do sądu administracyjnego; w efekcie nawet całkiem bezzasadne odwołanie może znacznie wydłużyć procedury.
Jeśli planujemy zakup działki lub już ją posiadamy i rozglądamy się za interesującym projektem domu, to nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku o wydanie warunków zabudowy. Urząd ma dwa miesiące na wydanie dokumentu, w praktyce jednak nierzadko czas ten ulega wydłużeniu - nawet do sześciu miesięcy.

Komentarze

  • Janek 2013-06-25T19:02:03Z

    dzięki za artykuł dla takiego laika jak ja to ważne informacje