Planowane zmiany w przepisach budowlanych

Trwają prace nad nowelizacją warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Projekt rozporządzenia jest już po konsultacjach publicznych i trafił do uzgodnień m.in. z członkami Rady Ministrów.

Przepisy omawianego rozporządzenia stosuje się m.in. w przypadku budowy i przebudowy budynków. Wprowadzone zmiany będą zatem dotyczyć również budowy domów jednorodzinnych.

 

Nadbudowa, rozbudowa, przebudowa 

Już na początku znowelizowanego rozporządzenia doprecyzowano jedną kwestię, która w aktualnie obowiązującej wersji jest dosyć niejasna. Po zmianie przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania wymagania rozporządzenia będziemy musieli spełnić tylko w zakresie wprowadzanej zmiany. Nie będziemy zobowiązani do dostosowywania całego budynku do obowiązujących zasad. Nadal pozostanie możliwość spełnienia przepisów w inny sposób – zgodny z odpowiednią ekspertyzą techniczną, jednak nie będzie to dotyczyć wymagań związanych z izolacyjnością cieplną i oszczędnością energii.

Nowe przepisy doprecyzują definicję działki budowlanej
Nowe przepisy doprecyzują definicję działki budowlanej

Definicja działki budowlanej

W nowym rozporządzeniu zmienią się definicje: zabudowy śródmiejskiej, kondygnacji, kondygnacji podziemnej, terenu biologicznie czynnego, a także zostaną wprowadzone nowe pojęcia: działka budowlana, parking i aneks kuchenny. Najbardziej odczuwalna dla inwestorów będzie zmiana dotycząca działki budowlanej. Do tej pory rozporządzenie nie definiowało tego pojęcia i w związku z tym pojawiały się różne problemy interpretacyjne. Dotyczyły one m.in. odległości budynków od granicy działki budowlanej. Kwestią, która była różnie interpretowana przez urzędy było: czy działka drogowa jest działką budowlaną, czy nią nie jest. Teraz wszystko będzie jasne: działką budowlaną będą jedynie działki, na których można realizować obiekty kubaturowe, a więc działka drogowa nie będzie działką budowlaną. Ponadto - jak czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia: „poza działkami, dla których plan miejscowy wprowadził całkowity zakaz budowy, wszystkie pozostałe działki mogą po spełnieniu wymagań ustawowych stać się działkami budowlanymi”.

Aktualnie przy lokalizowaniu miejsc gromadzenia odpadów stałych musimy zachować odległość 3 m od okien i drzwi oraz 2 m od granicy działki. Zmienione przepisy likwidują to wymaganie, ale wprowadzają minimalną odległość od placu zabaw (10 m).

Usytuowanie budynków

Rozporządzenie spore zmiany wprowadza w par. 12 dotyczącym usytuowania budynków, w tym m.in. odległości od granicy działki budowlanej. Podstawowe odległości, jakie musimy zachować, pozostają niezmienione, ale zamiast „otworów okiennych lub drzwiowych” pojawiają się „okna lub drzwi”. Dzięki temu ściany szklane (bez okien i drzwi) będziemy mogli sytuować w odległości 3 m od granicy działki budowlanej.

Zmienione rozporządzenie zwiększa także długość budynków gospodarczych i garaży (z 5,5 m do 6,5 m), które możemy lokalizować bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości minimum 1,5 m od tej granicy.

Nowe przepisy precyzują także, że w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej powinien być zlokalizowany okap zwrócony w stronę tej granicy (aktualnie jest mowa jedynie o „okapie”). Ponadto po zmianach, w szczególnych sytuacjach, w których sytuujemy budynek np. 1,5 m od granicy, okap będzie mógł znajdować się w odległości 1 m od tej granicy.

Parkingi zlokalizowane przy domu jednorodzinnym nie będą musiały być oddalone od okien
Parkingi zlokalizowane przy domu jednorodzinnym nie będą musiały być oddalone od okien

Wymagania dla parkingów

Zmienione rozporządzenie wprowadza definicję parkingu. Będzie to „wydzielona powierzchnia terenu przeznaczona do postoju samochodów, składająca się ze stanowisk postojowych”. Niezadaszone parkingi o maksymalnie dwóch stanowiskach postojowych będziemy mogli lokalizować przy granicy działki budowlanej, jeśli będą stykać się z takimi samymi parkingami na sąsiedniej działce. Dotyczy to zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. Ponadto te same parkingi przypadające na jeden lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym i zlokalizowane przy nim nie będą musiały być oddalone od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. W obecnym stanie prawnym nie ma takich odstępstw i wszystkie miejsca postojowe dla samochodów osobowych musimy sytuować 7 m od okien i 3 m od granicy działki (w przypadku do 4 stanowisk). Nowe przepisy zwiększą także minimalną szerokość stanowiska postojowego z 2,3 m na 2,5 m.

Niezadaszone parkingi o maksymalnie dwóch stanowiskach postojowych będziemy mogli lokalizować przy granicy działki, jeśli będą stykać się z takimi samymi parkingami na sąsiedniej działce.

Miejsca gromadzenia odpadów 

Aktualnie w zabudowie jednorodzinnej, przy lokalizowaniu miejsc gromadzenia odpadów stałych, musimy zachować odległość 3 m od okien i drzwi oraz 2 m od granicy działki. Niektóre z nich możemy sytuować na granicy działki, jeśli stykają się z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej. Zmienione przepisy likwidują to wymaganie i w zabudowie jednorodzinnej, a także zagrodowej i rekreacji indywidualnej, nie nakazują zachowania ww. odległości, jednak dodatkowo wprowadzają minimalną odległość od placu zabaw – 10 m.

Odprowadzenie wód opadowych 

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie umożliwia odprowadzenie wód opadowych na własny teren, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych tylko w przypadku budynków, dla których nie ma możliwości przyłączenia do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W zmienionych przepisach taki sposób odprowadzenia wód opadowych będzie dotyczył również budynków niskich. Są to budynki o wysokości do 12 m lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych. Powyższe oznacza, że wody opadowe z domu jednorodzinnego będziemy mogli odprowadzić na własny teren nawet w sytuacji, gdy będzie istniała możliwość przyłączenia budynku do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

Niektóre budynki jednorodzinne będzie można stawiać w odległości 3 m od lasu
Niektóre budynki jednorodzinne będzie można stawiać w odległości 3 m od lasu

Odległości budynku od lasu

W zakresie bezpieczeństwa pożarowego, a ściślej mówiąc odległości budynku od lasu, rozporządzenie wprowadza dosyć istotne zmiany. Aktualnie obowiązujące przepisy wymagają, by budynek był zlokalizowany w odległości 12 m lub 16 m od granicy lasu (właściwa odległość zależy od tego czy przekrycie dachu lub ściany są rozprzestrzeniające ogień, czy nie). W dodatku nie wprowadzają definicji lasu. Budzi to wiele wątpliwości związanych m.in. z określaniem granicy lasu. Po zmianie przepisów problemy powinny zniknąć, ponieważ rozporządzenie jasno wskazuje, że odległość ta dotyczy „granicy (konturu) gruntu leśnego określonego na mapie ewidencyjnej bądź terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako leśny”. Ponadto nowe rozporządzenie wprowadza dodatkowy przepis, dzięki któremu niektóre budynki mieszkalne jednorodzinne zlokalizujemy w odległości 3 m od lasu. Będzie to możliwe dla terenów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną, będących równocześnie użytkami leśnymi lub mających zgodę za zmianę przeznaczenia na cele nieleśne. Mowa tu o budynkach mieszkalnych jednorodzinnych do trzech kondygnacji nadziemnych, o klasie odporności pożarowej wyższej niż wymagana, przy zastrzeżeniu, że elementy budynku będą nierozprzestrzeniające ognia.

Kiedy będziemy stosować nowe przepisy?

Zmienione przepisy zaczną obowiązywać po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia. Nie będziemy musieli ich stosować, jeśli przed dniem wejścia w życie złożymy wniosek o pozwolenie na budowę lub dokonamy jej zgłoszenia.

Komentarze

 • paulina 2018-01-05T08:34:22Z

  Witam , mam taki problem osiadam działke 30 arów z czego 12 to las . działke otrzymaąłm w darowiznie od ojca rolnika chce ja odrolnic i pobudowac na niej dom , w jakiej odległosci od sciany asu mogę postawic mój do ?

  • ciekawy 2017-11-13T09:03:02Z

   Czy wg nowej definicji kondygnacji podziemnej nadal będzie ona musiała być obsypana ze wszystkich stron? Czy wystarczą dwie lub trzy?

   • asystentka 2017-10-30T14:02:03Z

    czy wiadomo kiedy przepisy zostaną ogłoszone?

    • Tooba.pl 2017-10-31T07:41:19Z

     Zgodnie z poczynionymi ustaleniami ma być tak, że jeśli działka budowlana nie sąsiaduje z inną, która jest już zagospodarowana, postawienie domu będzie niewykonalne. Takie same obostrzenia mają obowiązywać na terenach, gdzie usytuowane są tylko droga czy las.

     • Tooba.pl 2017-10-31T07:40:41Z

      Projekt ustawy „o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego”, zwanej ustawą inwestycyjną, jest obecnie w uzgodnieniach międzyresortowych. W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa liczą, że wejdzie ona w życie w 2018 r. Wówczas zmienią się w Prawie budowlanym m.in. procedury dotyczące projektu budowlanego i odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. Z kolei w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jedną z najbardziej istotnych zmian ma stanowić wprowadzenie nowego instrumentu planistycznego – obszarów zorganizowanego inwestowania (OZI) oraz decyzji o warunkach zabudowy.

     • Paweł 2017-09-05T12:01:06Z

      Kiedy te przepisy wejdą w życie ??

      • Tooba.pl 2017-09-05T13:08:30Z

       Prawdopodobnie do końca tego roku. Pozdrawiamy!

      • Mika 2017-07-11T19:06:45Z

       witam. Czy można prosić link do nowelizacji WT z 2017 z opisanymi zmianami? Jedyna nowela, jaką znalazłam, dotyczy wartości energii pierwotnej. Interesują mnie szczególnie zmiany dotyczące odległości miejsc parkingowych w zabudowie jednorodzinnej.

      • piotr 2016-12-23T20:52:37Z

       Kibicuję by zmiany weszły jak najszybciej.Dziwię się ze nikt dotąd nie zajął się wieloma absurdami z którymi mieliśmy do czynienia. Nie wiem czy to efekt tzw " dobrej zmiany" czy może ,ktoś pomyślał ,że skoro za swoją pracę otrzymuje pieniądze to powinien służyć dla dobra ogółu i ułatwiać życie inwestorom a nie tylko przeszkadzać tworząc idiotyczne przepisy

       • efka 2018-02-07T09:46:30Z

        ale te przepisy wcale nie ułatwiają i są coraz głupsze, np. 15m od lasu - odl dla placu zabaw

        • Boluś 2018-03-20T16:23:35Z

         Nie głupsze , tylko dbają o Twoje pociehy. Przy założeniu, że plac zabaw będzie dalej od granicy lasu, to tym samym będzie tam też mniej kleszczy :)